Všeobecné obchodné podmienky

 Špecifické podmienky pre certifikačné a prezentačné produkty NÁJDETE TU

 

I. Predmet Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)

1. Tieto VOP upravujú podmienky poskytovania produktov a služieb (ďalej len „Produkty“) spoločnosti Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o., IČO: 45806314, so sídlom Siemensova 2717/4, Praha 5, PSČ: 155 00, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 12004 (ďalej len „Bisnode“), na základe zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, medzi Bisnode a užívateľom (ďalej len „Zmluva“) a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  Zmluvou poskytuje Bisnode Užívateľovi produkty a dáta spoločnosti Dun & Bradstreet, Inc. (ďalej len „D&B Int.“) na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy.

2. Užívateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá s Bisnode uzatvorila Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Užívateľ“).

3. Užívateľ prehlasuje, že bol vopred zoznámený s formou, štruktúrou a rozsahom poskytovaných informácií, ktoré sú súčasťou Produktov a predmetom Zmluvy.

II. Uzatváranie a obsah Zmluvy

1. Zmluva je platne uzatvorená, pokiaľ je (i) Užívateľom vyplnený a doručený Bisnode platný formulár objednávky a Bisnode objednávku neodmietne do 3 pracovných dní, alebo (ii) medzi Bisnode a Užívateľom je uzatvorená Zmluva v písomnej podobe, alebo (iii) medzi Bisnode a Užívateľom je Zmluva uzatvorená prostredníctvom telefónneho hovoru so zaznamenaným hlasovým súhlasom. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

2. Na základe Zmluvy získava Užívateľ nevýhradné, neprenositeľné a na dobu trvania Zmluvy časovo obmedzené právo užívať Produkty špecifikované v Zmluve, dáta a software, ktoré sú súčasťou Produktov, vrátane ich aktualizácií, alebo prostriedky (internetové aplikácie) k prezentácii svojich výrobkov a služieb, a to výhradne pre vlastnú potrebu. Využitie Produktov alebo ich častí a/alebo informácií získaných pri užívaní Produktov (hlavne dátové extrakty) k akémukoľvek inému účelu hlavne, nie však výlučne, k jej ďalšiemu šíreniu, predaju, bezodplatnému prevodu na tretiu osobu, prenechaniu do užívania alebo i k odplatnému či bezodplatnému užívaniu v prospech tretej osoby, a to i v rámci koncernu, nie je Užívateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode dovolené. Zákazník je však oprávnený sprístupniť Produkty tretím stranám, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, pobočkami, divíziami, a to plne vlastnenými alebo majetkovo kontrolovanými Zákazníkom (ďalej len „Previazané spoločnosti“), a to výhradne vtedy, pokiaľ boli pri uzatvorení Zmluvy Užívateľom uvedené do prílohy Zmluvy s názvom Previazané spoločnosti.

3. Žiadne práva vzniknuté Užívateľovi zo Zmluvy, ako aj ani Zmluva ako celok, nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho písomného (nie však e-mailom) súhlasu Bisnode na akúkoľvek tretiu osobu.

III. Podmienky poskytnutia Produktov Bisnode

1. Bisnode sprístupňuje Produkty spravidla elektronicky po zadaní užívateľského mena a hesla, ktoré Užívateľ Bisnode oznámil. Užívateľ je povinný uskutočniť na žiadosť Bisnode zmenu hesla a zabrániť akémukoľvek zneužitiu Produktov alebo dát a informácií v nich obsiahnutých svojimi zamestnanci alebo treťou osobou.

2. Bisnode je povinný zabezpečiť funkčnosť serveru pre prístup Užívateľa k Produktom nepretržite, s tým, že je oprávnený funkčnosť obmedziť, či server úplne odstaviť, z dôvodu údržby a opráv, alebo z dôvodu prerušenia služieb zo strany tretích osôb na dobu nevyhnutne nutnú a ďalej v dôsledku vyššej moci (tzn. neodvrátiteľné a/alebo nepredvídateľné prekážky plnenia záväzku Bisnode akejkoľvek povahy, hlavne živelné katastrofy, havárie či poruchy). Za takéto obmedzenie alebo prerušení prevádzky serveru nenesie Bisnode zodpovednosť, dojedná však nápravu v najkratšom technicky možnom čase. V prípade, že z uvedených dôvodov dôjde k väčšiemu obmedzeniu prístupu k Produktom a Užívateľ takéto väčšie obmedzenie namietne Bisnode do 2 pracovných dní od jeho skončenia písomne alebo emailom a zároveň požiada o kompenzáciu, Bisnode Užívateľovi poskytne kompenzáciu tým, že opakovane poskytne Užívateľovi objednaný Produkt, prípadne o čas ekvivalentný dobe obmedzenia bezplatne predĺži Užívateľovi právo užívať príslušný Produkt. Okrem uvedenej kompenzácie Užívateľovi nenáleží žiadna iná náhrada, zľava či akékoľvek iné plnenie zo strany Bisnode.

 

3. Užívateľ je povinný vlastným prostriedkami zabezpečiť podmienky pre prevádzku Produktu na svojej strane, tzn. hlavne splniť minimálne požiadavky Produktu na verzie systémového a aplikačného software a na výkon hardware a množstvom prenesených dát neobmedzené pripojenie do siete Internet, alebo podľa špecifikácie požiadaviek v Zmluve ohľadne konkrétneho Produktu.

4. Bisnode si v rámci zabezpečenia rovnakej a rovnomernej dostupnosti a kvality služby pre všetkých užívateľov Produktov vyhradzuje právo aplikovať tzv. Fair User Policy (FUP). Pre účely produktu D&B Credit je stanovený limit využitia na 500% kalkulovaného počtu preverovaných spoločností v jednotlivých regiónoch, ktoré uviedol zákazník.

5. Vzhľadom k povahe Produktov, ktoré sa neustále vyvíjajú, si Bisnode vyhradzuje právo:

a) zmeny obsahu Produktov v zmysle rozširovania a skvalitňovania dátových zdrojov, úpravy či skvalitnenia funkcionality či užívateľského rozhrania a zmeny dátového obsahu primárneho zdroja dát,

b) zmeny ceny Produktov v súvislosti so zmenou podľa písm. a) vyššie alebo v prípade podstatnej zmeny cenovej politiky primárnym poskytovateľom Produktov D&B Int.. Bisnode zmeny oznámi Užívateľovi najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti; v prípade zmeny ceny podľa tohoto ustanovenia je Užívateľ oprávnený Zmluvu vypovedať tak, že čl. VII. odst. 3 VOP použije obdobne.

c) požadovať od Užívateľa uzavretie zmluvy o spracovaní osobných údajov za obvyklých podmienok, a to v lehote určenej Bisnode nie kratšej ako 14 dní od doručenia návrhu takejto zmluvy; v prípade neuzatvorenia takejto zmluvy je Bisnode oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Užívateľ nemá nárok na finančnú kompenzáciu alebo na vrátenie, či zníženie ceny Produktov,

d) zmeny obsahu Produktov a zmeny alebo obmedzenie ich funkcionality v prípade, že by to bolo nevyhnutné v dôsledku potreby zabezpečenia súladu obsahu s príslušnými aplikovateľnými právnymi predpismi alebo z iných podstatných prevádzkovo-technických dôvodov na strane Bisnode; Bisnode v takom prípade upraví obsah Produktov alebo zmení resp. obmedzí ich funkcionalitu v nevyhnutnom rozsahu zaisťujúcim súlad s legislatívou tak, aby Produkty i naďalej v najvyššej možnej miere naplňovali účel Zmluvy; v takom prípade nemá Užívateľ nárok na finančnú kompenzáciu alebo na vrátenie alebo zníženie ceny Produktov,

e) nahradenie poskytovaných Produktov inými produktmi s obdobnou funkcionalitou v prípade, že by to bolo nevyhnutné v dôsledku potreby zabezpečenia súladu obsahu s príslušnými aplikovateľnými právnymi predpismi alebo z iných podstatných prevádzkovo-technických dôvodov na strane Bisnode; v takom prípade je Užívateľ oprávnený od zmluvy do 30 dní od nahradenia Produktu odstúpiť a požadovať vrátenie pomerne predplatenej a nevyčerpanej časti ceny Produktu; Užívateľ však v takomto prípade nemá nárok na náhradu akejkoľvek škody.

6. V prípade, že Produkt bude mať vadu znemožňujúcu jeho užívanie Užívateľom v súlade so Zmluvou, odstráni ju Bisnode bezplatne do 14 pracovných dní odo dňa jej písomného oznámenia Užívateľom. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Bisnode pri poskytovaní Produktu sú považované hlavne prekážky spočívajúce v prerušení toku aktuálnych dát z dôvodu poruchy na prenosovom zariadení, v nedodaní dát tretími osobami alebo v zásahu vyššej moci. Strany sa dohodli, že za vadu znemožňujúcu užívaniu Produktu sa nikdy nepovažuje chyba v dátovom obsahu Produktu.

7. Bisnode zabezpečuje pre Užívateľa v pracovné dni od 9:00 do 16:30 hodín nevyhnutnú obsahovú a technickú podporu na telefónnej linke: +420 274 000 600 alebo emaile: custserv@bisnode.cz, prípadne na inej telefónnej linke či emaile uvedenom na internetových stránkach Bisnode a označenom výhradne ako „Technická podpora“.

8. Užívateľ je oprávnený dáta získané z Produktov užívať výlučne pre svoje potreby s výnimkou Previazaných spoločností podľa čl. II. odst. 2 VOP.

9. Užívateľ bude označovať ako zdroj „Bisnode D&B“ všetky dátové výstupy, ktoré vyjdú z databáz a Produktov a stanú sa súčasťou akýchkoľvek prác Užívateľa, pokiaľ dáta z databáz a Produktov tvoria významnú časť obsahu vyššie opísaných výstupov Užívateľa. Užívateľ berie na vedomie, že D&B Int. je jediným oprávneným vlastníkom a Bisnode licenčným užívateľom grafických a textových ochranných známok „Dun & Bradstreet“a „D-U-N-S® číslo“, obchodných značiek, licencií k software a databázam a ďalších autorských práv a práv priemyslového vlastníctva vzťahujúcich sa k Produktom a Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode používať hore uvedené hodnoty v rozpore s ustanoveniami týchto VOP a/alebo Zmluvy.

10. Užívateľ berie na vedomie, že nečerpaním služieb a nevyužitím Produktov mu nevzniká právo na akúkoľvek kompenzáciu, náhradu, zľavu či zníženie ceny za Produkty či vrátenie akéhokoľvek plnenia prijatého zo strany Bisnode od Užívateľa.

11. Bisnode prehlasuje, že kontaktné informácie (vrátane emailových kontaktov) uvedených v Produktoch nie sú spojené so súhlasom subjektu týchto údajov k zasielaniu nevyžiadaných ponúk a obchodných oznámení a k iným obchodným a direkt marketingovým účelom. Bisnode Užívateľovi v žiadnom rozsahu nezodpovedá za existenciu takéhoto súhlasu uvedených subjektov. Užívateľ si musí pri nakladaní s takýmito informáciami sám takýto súhlas zabezpečiť a postupovať vždy striktne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej a Českej republiky, hlavne dbať na ochranu súkromného a osobného života subjektu údajov.

12. Bisnode zaznamenáva a spracováva za účelom skvalitnenia Produktov štatistiku užívania Produktov zo strany Užívateľa, s čím Užívateľ vyjadruje týmto súhlas. Užívateľ súhlasí s tým, že Bisnode si k ochrane svojich práv vyhradzuje právo uviesť v Produktoch náhodné identifikačné značky a kontrolné záznamy, podľa nich je Bisnode oprávnený kedykoľvek overiť dodržovanie povinností Užívateľa.

13. Software použitý v rámci Produktov je vlastníctvom Bisnode, D&B Int. či člena Skupiny a je predmetom autorskoprávnej ochrany. Užívateľ nesmie akokoľvek dekompilovať, kopírovať, zverejňovať, predávať ani inak šíriť software a dátové štruktúry, ktoré sú súčasťou Produktov.

14. Bisnode prehlasuje, že vynakladá nevyhnutnú starostlivosť, aby zaistil presnosť, komplexnosť a aktuálnosť dátovej základne Produktov. Informácie sú získavané z verejných zdrojov, ktoré považuje Bisnode za spoľahlivé a presné, avšak vzhľadom k spoluúčasti ľudského faktora v procese ich spracovania a nemožnosti kontroly primárnych zdrojov dát Bisnode za poskytované dáta nezodpovedá.

15. Produkty podľa tejto Zmluvy môžu byť využívané Užívateľom alebo Previazanými spoločnosťami výhradne v Slovenskej republike a Českej republike za účelom podpory nim spravovaného lokálneho podnikania. Užívateľ nesmie zdieľať užívateľské Zákaznícke D&B On-ine ID Subscriber Number ani dáta získané z Produktu geograficky mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

16. Predmetom Zmluvy je záväzok Bisnode dodať informačné služby zo všeobecne dostupných zdrojov, hlavne rôzne formy informácií o právnických a fyzických osobách a vlastníckej previazanosti spoločností v zmysle ovládaných podielov; prediktívne informácie D&B Int. (D&B Rating, D&B Failure Score, D&B, Deliquency Score, D&B Paydex, D&B Credit Limit). Informácie budú Užívateľovi dostupné vo forme Produktov alebo integrácie dát D&B Int. do informačných systémov alebo aplikácií zákazníka z kompletnej celosvetovej databázy D&B Int.

17. Bisnode prehlasuje, že informácie o obchodných partneroch Užívateľa (ďalej len „IOP“), ktoré odovzdá Užívateľ Bisnode sú dôverné a zo strany Bisnode pokladané za, obchodné tajomstvo Užívateľa v zmysle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Bisnode sa zaväzuje IOP použiť v súlade so Zmluvou výhradne pre účely sprevádzkovania a poskytovania Produktov. Bisnode s najvyššou odbornou starostlivosťou učiní všetky kroky, ktoré je možné učiniť k zabezpečeniu ochrany IOP pred sprístupnením tretím osobám, ktoré nie sú viazané zmluvným vzťahom s Bisnode pre účely poskytovania Produktov. Povinnosť Bisnode podľa tohto odstavca sa nevzťahuje na IOP, ktoré sú verejne dostupné.

III.A. Podmienky poskytnutia Produktu D&B Kreditné správy (Business Information Report – BIR)

1. Vyjadrenie hodnoty konkrétnej D&B Kreditnej správy je ocenená v platnom cenníku (tarife) Bisnode tzv. Jednotkami, a to vrátane vyjadrenia Jednotky v peňažitých jednotkách. Platný cenník (tarifa) Bisnode je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zákazník uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s platným cenníkom (tarifou) Bisnode a súhlasí s ním. Zmenu cenníka (tarify) je Bisnode oprávnený učiniť jednostranne, ale túto zmenu je povinný Bisnode oznámiť Užívateľovi najmenej 30 dní pred dátumom účinnosti takejto zmeny.

2. V prípade, že po dobu trvania zmluvy si Užívateľ nevyžiada D&B Kreditné správy zodpovedajúce hodnote Jednotiek, ktoré objednal a zálohovo uhradil, nevyčerpané Jednotky k dátumu ukončenia alebo predĺženia platnosti Zmluvy prepadajú vo forme zmluvnej pokuty, a to vo výške, ktorá zodpovedá tejto nevyčerpanej zálohe uhradenej Užívateľom na užitie Jednotiek.

IV. Cena, Platobné podmienky

1. Ceny za Produkty a interval úhrady sú dojednané v Zmluve, pričom k úhrade dochádza na základe faktúry – daňového dokladu vystaveného Bisnode. Bisnode prehlasuje, že číslo účtu, ktoré bude uvedené na faktúre, je oznámené miestne príslušnému správcovi dane. Bisnode je oprávnený podmieniť spracovanie a dodanie zákazky úplnou úhradou zálohovej platby na Jednotky.

2. Užívateľ podpisom týchto VOP potvrdzuje súhlas s elektronickou distribúciou daňových dokladov na emailovú adresu, poskytnutú Užívateľom.

3. Pokiaľ nie je v Zmluve splatnosť ceny dojednaná, je cena splatná do 14 dní od doručenia faktúry Užívateľovi, a to bankovým prevodom na číslo účtu uvedeného na faktúre. Bisnode je oprávnený jednostranne upraviť cenu za Produkty najviac jeden krát za rok s účinnosťou k 1. januáru každého kalendárneho roku, a to maximálne o ročnú mieru inflácie vyjadrenú prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien v Českej republike za uplynulý kalendárny rok zverejňovaného Českým štatistickým úradom (ďalej len „inflačná doložka“). Každá následná indexácia zohľadňuje všetky predchádzajúce indexácie. Úpravu ceny za Produkty je Bisnode oprávnený učiniť kedykoľvek v priebehu príslušného kalendárneho roka, pričom úprava má účinky spätne k 1. januáru príslušného kalendárneho roku. Toto dojednanie nepredstavuje zmenu ceny podľa čl. III. odst. 5 týchto VOP.

4. Užívateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky proti pohľadávkam Bisnode voči Užívateľovi.

5. V prípade ukončenia Zmluvy podľa čl. VI. odst. 2, čl. VI. odst. 3 písm. b) alebo písm. e), čl. VI. odst. 4 a čl. VII. odst. 3 týchto VOP sa Bisnode zaväzuje vyúčtovať na základe dobropisu nespotrebovanú pomernú časť ceny uhradenej Užívateľom rovnajúcu sa objemu nevyužitých Jednotiek prípadne súčinu ceny zodpovedajúcej jednému mesiacu užívania Produktu a počtu mesiacov, v ktorých mal byť po ukončení Zmluvy Produkt poskytovaný. V ostatných prípadoch sa nespotrebovaná časť ceny nevracia.

V. Zodpovednosť za vady a škodu, zmluvné pokuty

1. Bisnode nezodpovedá za vady pri poskytovaní Produktov, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania podmienok pre využívanie Produktov, hlavne minimálne hardwarové a softwarové konfigurácie k užívaniu Produktov Užívateľom či v dôsledku nesprávnej obsluhy.

2. Bisnode nezodpovedá za správnosť, včasnosť a kompletnosť informácií v Produktoch, hlavne informácií, ktoré získava od tretích strán (boli dodávateľom dodané oneskorene, nekompletní či chybné). Bisnode ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť využitia Produktov alebo informácií v Produktoch obsiahnutých k Užívateľom zamýšľaných účelov, ani za rozhodnutie uskutočnené Užívateľom na základe informácií čerpaných z Produktov, hlavne za rozhodovanie v súvislosti s úvermi, poistením, investíciami či obchodnými aktivitami. Bisnode v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné straty, ušlý zisk či nepriame škody.

3. Celková prípadná zodpovednosť Bisnode za škodu a/alebo vady a/alebo bezdôvodné obohatenie zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou týkajúcich sa akýchkoľvek nárokov Užívateľa, pokiaľ by vznikli, je obmedzená na čiastku rovnajúcu sa cene bez DPH uhradenej Bisnode Užívateľom za posledných dvanásť mesiacov užívania Produktov pred uplatnením daného nároku voči Bisnode.

4. V prípade porušenia ustanovenia čl. II odst. 2 a/alebo čl. III. odst. 8 a/alebo odst. 13 týchto VOP je Užívateľ povinný zaplatiť Bisnode zmluvnú pokutu vo výške 100.000 Kč (slovom: stotisíc korún českých) za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia. Tým nie je dotknutý nárok Bisnode na náhradu škody v plnej výške.

5.  Pre prípad omeškania Užívateľa s plnením peňažných záväzkov voči Bisnode si zmluvné strany dojednali úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania; a súčasne je Bisnode oprávnený Užívateľovi obmedziť poskytovanie Produktov, pričom Bisnode nezodpovedá za škody ani iné ujmy Užívateľovi tým vzniknuté.

VI. Platnosť Zmluvy

1.  Zmluva uzatvorená na dobu určitú sa predlžuje o obdobie rovnakej dĺžky trvania ako je dojednaná doba trvania Zmluvy, a to i opakovane, pokiaľ žiadna zo strán nedoručí najneskôr 60 kalendárnych dní pred uplynutím dojednanej dĺžky trvania Zmluvy druhej strane písomné oznámení o tom, že o takéto predĺženie Zmluvy nemá záujem.

2. Bisnode i Užívateľ môžu Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba činí 60 dní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Bisnode je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej doby s účinkami k dátumu doručenia výpovede v prípade:

a) omeškania Užívateľa s úhradou akejkoľvek splatnej platby či jej časti aj po zaslaní upomienky zo strany Bisnode;

b) prerušenia alebo zásadnej zmeny podmienok dodávky dát týkajúcich sa Produktov zo strany D&B Int.;

c) pokiaľ Užívateľ vstúpil do likvidácie, bola u nej zavedená nútená správa, zahájené insolvenčné konanie, výkon rozhodnutia alebo exekúcia;

d) pokiaľ (i) Užívateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu a/alebo VOP či (ii) pokiaľ Užívateľ Zmluvu a/alebo VOP porušuje opakovane aj napriek  písomnému upozorneniu Bisnode s poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty k náprave, aj keď sa jedná o porušovanie nepodstatným spôsobom, alebo (iii) v prípade, že Užívateľ poruší svoje povinnosti voči Bisnode stanovené právnymi predpismi či sa dopustí konania naplňujúceho znaky nekalej súťaže alebo iného zavrhnutiahodného konania; za porušenie Zmluvy a/alebo VOP podstatným spôsobom sa považuje hlavne, nie však výlučne, porušenie čl. II odst. 2 a/alebo čl. III. odst. 8 a/alebo čl. III. odst. 13 VOP Užívateľom;

e) pokiaľ nie je možné ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode z technických, prevádzkových alebo ekonomických dôvodov spravodlivo požadovať, príp. ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode by v dôsledku uvedených dôvodov bolo ekonomicky nerentabilné.

4. Užívateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej doby v prípade opakovaného preukázateľného a zavineného porušenia podmienok poskytovania Produktov zo strany Bisnode, kedy Bisnode vady plnenia neodstráni ani po písomnom upozornení Užívateľa v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 14 pracovných dní.

5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom telefónneho hovoru i bez uvedenia dôvodu, pokiaľ Užívateľ doručí písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy Bisnode, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Odstúpenie je v tomto prípade bez akéhokoľvek nároku zo strany Bisnode.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Užívateľ udeľuje súhlas k tomu, aby Bisnode uvádzal informáciu o tom, že Užívateľ je jeho zákazníkom vo svojich referenčných a informačných brožúrach s tým, že nim poskytnuté dáta o Užívateľovi, a to vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platnom znení, môžu byť zo strany Bisnode za podmienok stanovených vyššie spracované a využité v rámci Skupiny za účelom ponuky obchodu a služieb, a to aj po dobu 5 rokov po skončenia zmluvného vzťahu. Užívateľ okrem iného vyjadruje svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení Bisnode a/alebo Skupiny. Užívateľ nebude Bisnode poskytovať dáta o tretích subjektoch, ku ktorým spracovaniu by Bisnode potreboval súhlas subjektov údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platnom znení.

2. Zmluva a všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiacich sa riadia českým právom. Všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a VOP a v súvislosti s nimi budú rozhodované s konečnou platnosťou u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podľa jeho „Řádu a Pravidel“ troma rozhodcami. Miestom rozhodcovského konania je Praha.

3. Bisnode je oprávnený meniť, dopĺňať a rušiť znenie VOP pri zmene technických, prevádzkových, obchodných alebo organizačných podmienok na strane Bisnode alebo na trhu Produktov, ako aj z dôvodu zmeny právnych predpisov. Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na adrese http://www.bisnode.sk/vopdb, resp. na inej adrese, ktorú Bisnode Užívateľovi oznámi. Bisnode je povinný tieto zmeny oznámiť Užívateľovi písomne alebo emailom najmenej 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím jej účinnosti. Užívateľ je oprávnený zmenu VOP odmietnuť tak, že zároveň s tým do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených VOP Zmluvu vypovedá ku dňu nadobudnutia účinnosti zmien VOP. Právo takto Zmluvu vypovedať má Užívateľ len, pokiaľ Bisnode podstatne zmení VOP a takáto zmena predstavuje zhoršenie právneho postavenia Užívateľa.

4. Užívateľ aj Bisnode prehlasujú, že neposkytnú Zmluvu ani jej časť ohľadne ich zmluvného vzťahu tretej osobe s výnimkou Skupiny, ibaže im to ukladá právny predpis alebo vymáhateľné rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu. Obe zmluvné strany sa zaväzujú prijať dostatočné technické a organizačné opatrenia ku splneniu týchto povinností.

5. Akékoľvek oznámenia týkajúce sa Zmluvy či VOP pre Užívateľa môžu byť zo strany Bisnode zasielané na emailovú adresu Užívateľa uvedenú v Zmluve, pokiaľ tieto VOP a/alebo Zmluva výslovne nepožadujú zachovanie písomnej formy; v takomto prípade bude doručované na adresu Užívateľa uvedenú v Zmluve. Zmenu adries pre doručovanie je Užívateľ povinný oznámiť Bisnode, pričom táto zmena je účinná najskôr 10. dňom po oznámení Bisnode. Pre účely doručovania písomností sa použijú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych noriem.

6. Pre Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Bisnode je vylúčená aplikácia týchto ustanovení OZ: § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1751 odst. 2, § 1752 odst. 2, § 1799, § 1800, § 1978 odst. 2 a § 1805 odst. 2. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že žiadny záväzok podľa tejto Zmluvy nie je fixným záväzkom podľa § 1980 OZ.

7. Tieto VOP sú v znení k 15.1.2018

 

Za Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o.  

 

……………………………………………………………………………...

S týmito VOP sme sa zoznámili, plne ich akceptujeme a zaväzujeme sa dodržovať ich v zmluvnom vzťahu s Bisnode.