Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky B

Aktuálne znenie platné od: 25.5.2018

Špecifické podmienky pre certifikačné a prezentačné produkty NÁJDETE TU

I. Predmet Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)

1. Tieto VOP upravujú podmienky pre poskytovanie produktov a služieb (ďalej len „Produkty“) spoločnosti Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO: 35840404, so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105257/B (ďalej iba „Bisnode“), na základe písomne uzavretej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, medzi Bisnode a užívateľom (ďalej len „Zmluva“).

2. Užívateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá s Bisnode uzavrela Zmluvu (ďalej len „Užívateľ“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Užívateľ výslovne potvrdzuje, že je podnikateľom v zmysle platných právnych predpisov a s Bisnode uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Dojednaním Zmluvy Bisnode a Užívateľ súhlasia, že sa okrem Zmluvy budú riadiť týmito VOP. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a nemožno ich a ani Zmluvu meniť na základe akýchkoľvek faktických úkonov či praxe strán. Tieto VOP je možné meniť iba spôsobom dojednaným v Zmluve a v týchto VOP.

4.. Užívateľ prehlasuje, že bol vopred oboznámený s formou, štruktúrou a rozsahom poskytovaných informácií, ktoré sú súčasťou Produktu a predmetom Zmluvy.

5. Pravidlá používania Produktov a nakladania s informáciami obsiahnutými v Produktoch, konkrétne účely, na ktoré môžu byť Produkty využívané, sú popri týchto VOP špecifikované tiež v objednávke Produktu, ktorá tvorí súčasť zmluvy.

II. Uzatváranie a obsah Zmluvy

1. Zmluva medzi Bisnode a Užívateľom je platne uzatvorená, ak došlo k dohode o všetkých jej podstatných náležitostiach; to znamená, ak je (i) zo strany Užívateľa vyplnený a podpísaný platný a aktuálny formulár objednávky doručený Bisnode a Bisnode objednávku neodmietne, alebo (ii) medzi Bisnode a Užívateľom uzatvorená Zmluva v písomnej podobe, alebo (iii) medzi Bisnode a Užívateľom je Zmluva uzatvorená tak, že jej obsah je zachytený prostredníctvom zaznamenaného hlasového súhlasu.

2. Na základe Zmluvy získava Užívateľ nevýhradné, neprenosné a na dobu trvania Zmluvy časovo obmedzené právo využívať Produkty špecifikované v Zmluve a údaje a software, ktoré sú súčasťou Produktov, alebo prostriedky (internetové aplikácie) spôsobom prospievajúcim k naplneniu účelov uvedených v čl. II. ods. 3 VOP k prezentácii svojich výrobkov a služieb, a to iba pre vlastnú potrebu Užívateľa. Výslovne sa dojednáva, že využitie Produktov, alebo ich častí, k akémukoľvek inému účelu, hlavne, nie však výlučne, k ich ďalšiemu šíreniu, predaju, bezúplatnému prevodu na tretiu osobu, prenechaniu do užívania, alebo aj k úplatnému či bezúplatnému užívaniu v prospech tretej osoby, vrátane v rámci holdingových spoločností, nie je Užívateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode dovolené. S výnimkou primeraného využitia Produktov na získanie konkrétnych informácií (dátové extrakty) podľa podmienok platného licenčného dojednania týkajúceho sa konkrétneho Produktu, Užívateľ nie je oprávnený si vytvárať kópie databázy/databáz Bisnode.

3. Výrobky a informácie uvedené v Produktoch (dátové extrakty) slúžia predovšetkým k napĺňaniu nasledujúcich účelov: (i) minimalizácia kreditného (úverového) rizika najmä v súvislosti s predchádzaním podvodov, identifikácia nízkej bonity, kredibility či platobnej morálky tretích osôb, (ii) realizácia obchodných a marketingových stratégií v oblasti B2B (obchodné aktivity zamerané na podnikateľské subjekty), (iii) vytváranie analytických modelov, (iv) hodnotenie rizika na účely AML, (v) kontrola, prevencia a detekcia podvodného konania, (vi) historické, štatistické a vedecké účely a (vii) aktualizácie údajov o podnikateľských subjektoch za účelom realizácie obchodných stratégií Užívateľa. Konkrétne účely, na ktoré môžu byť Produkty využívané, sú vždy špecifikované v Zmluve.

4. Žiadne práva vyplývajúce Užívateľovi zo Zmluvy, ako ani Zmluva ako celok, nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode na akúkoľvek tretiu osobu. E-mail nebude na účely udelenia súhlasu podľa prvej vety považovaný za písomné udelenie súhlasu.

III. Podmienky poskytnutia Produktov Bisnode

1. Bisnode sprístupňuje Produkty spravidla elektronicky po zadaní užívateľského mena a hesla, ktoré Užívateľovi Bisnode oznámil. Užívateľ je povinný účinne zabezpečiť svoje užívateľské meno a heslo, uskutočniť na žiadosť Bisnode zmenu hesla a zabrániť akémukoľvek zneužitiu Produktov alebo údajov a informácií v nich obsiahnutých svojimi zamestnancami alebo treťou osobou.

2. Bisnode je povinný zabezpečiť funkčnosť serveru pre prístup Užívateľa k Produktom nepretržite, s tým, že je oprávnený funkčnosť obmedziť či server úplne odstaviť z dôvodu údržby a opráv, na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie údržba a opráv a ďalej v dôsledku vyššej moci (tzn. neodvrátiteľnej a/alebo nepredvídateľnej prekážky plnenia záväzku Bisnode akejkoľvek povahy, hlavne živelnej katastrofy, havárie či poruchy). Za takéto obmedzenia, alebo prerušenia prevádzky serveru nenesie Bisnode zodpovednosť a Užívateľovi neprináleží žiadna náhrada, kompenzácie, zľava či akékoľvek iné plnenie zo strany Bisnode. V prípade, že z uvedených dôvodov dôjde k väčšiemu obmedzeniu prístupu k Produktom a Užívateľ takéto väčšie obmedzenie písomne, do 2 pracovných dní od jeho skončenia, namietne a zároveň požiada o kompenzáciu, Bisnode Užívateľovi poskytne kompenzáciu tým, že o čas ekvivalentný dobe obmedzenia bezplatne predĺži Užívateľovi právo užívať príslušný Produkt. Okrem uvedenej kompenzácie Užívateľovi neprináleží žiadna iná náhrada, zľava či akékoľvek iné plnenie zo strany Bisnode.

3. Užívateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť podmienky pre prevádzku Produktu na svojej strane, tzn. hlavne splniť minimálne požiadavky Produktu na verziu systémového a aplikačného software a na výkon hardware a množstvom prenesených údajov neobmedzené pripojenie do siete Internet, alebo podľa špecifikácie požiadaviek v Zmluve ohľadne konkrétneho Produktu.

4. Bisnode si v rámci zaistenia rovnakej a rovnomernej dostupnosti a kvality služby pre všetkých Užívateľov Produktov vyhradzuje právo aplikovať tzv. Fair User Policy (FUP) a čiastočne a dočasne obmedziť Užívateľovi  prístup v prípade, kedy objem prenesených údajov, alebo frekvencia prevádzaných dotazov Užívateľa prekročí obvyklú mieru využitia Produktu.

5. Vzhľadom k povahe Produktov (hlavne vzhľadom k tomu, že Produkty sa zo svojej povahy stále vyvíjajú a ďalej s ohľadom na to, že sú pre ne významné vstupy od poskytovateľov údajov) si Bisnode vyhradzuje právo:

a) zmeny obsahu Produktov v zmysle rozširovania a skvalitňovania dátových zdrojov, úpravu či skvalitnenie funkcionality Produktov a ďalej v prípade zmeny dátového obsahu primárneho zdroja údajov,

b) na zmenu ceny Produktov v súvislosti so zmenou obsahu služby podľa písm. a) tohoto bodu VOP, alebo v prípade podstatnej zmeny cenovej politiky primárnym poskytovateľom údajov. Bisnode je povinný tieto zmeny oznámiť Užívateľovi (písomne, alebo e-mailom) najmenej 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti; v prípade zmeny ceny podľa tohto ustanovenia je Užívateľ oprávnený Zmluvu vypovedať tak, že čl. VIII. bod 4 VOP sa použije obdobne.

c) požadovať od Užívateľa uzavretie zmluvy o odovzdaní osobných údajov či zmluvy o spracúvaní osobných údajov za obvyklých podmienok, a to v lehote určenej Bisnode, nie kratšej ako 14 dní od doručenia návrhu takejto zmluvy; v prípade neuzatvorenia takejto zmluvy je Bisnode oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Užívateľ nemá nárok na finančnú kompenzáciu alebo na vrátenie, či zníženie ceny Produktov,

d) zmeny obsahu Produktov a zmeny alebo obmedzenie ich funkcionality v prípade, že by to bolo nevyhnutné v dôsledku potreby zabezpečenia súladu obsahu s príslušnými aplikovateľnými právnymi predpismi alebo z iných podstatných prevádzkovo-technických dôvodov na strane Bisnode; Bisnode v takom prípade upraví obsah Produktov alebo zmení resp. obmedzí ich funkcionalitu v nevyhnutnom rozsahu zaisťujúcom súlad s legislatívou tak, aby Produkty i naďalej v najvyššej možnej miere spĺňali účel Zmluvy; v takom prípade nemá Užívateľ nárok na finančnú kompenzáciu alebo na vrátenie alebo zníženie ceny Produktov,

e) nahradenie poskytovaných Produktov inými produktmi s obdobnou funkcionalitou v prípade, že by to bolo nevyhnutné v dôsledku potreby zabezpečenia súladu obsahu s príslušnými aplikovateľnými právnymi predpismi alebo z iných podstatných prevádzkovo-technických dôvodov na strane Bisnode; v takom prípade je Užívateľ oprávnený od zmluvy do 30 dní od nahradenia Produktu odstúpiť a požadovať vrátenie pomerne predplatenej a nevyčerpanej časti ceny Produktu; Užívateľ však v takomto prípade nemá nárok na náhradu akejkoľvek škody.

6. V prípade, že Produkt bude mať vadu neumožňujúcu jeho užívanie zo strany Užívateľa, je Bisnode povinný túto vadu bezplatne odstrániť v lehote najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa, kedy Užívateľ túto vadu Bisnode písomne oznámil. Toto písomné oznámenie je Užívateľ povinný zaslať Bisnode bez zbytočného odkladu po tom, čo túto vadu zistí. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Bisnode pri poskytovaní Produktov podľa Zmluvy sú považované hlavne prekážky spočívajúce v prerušení toku aktuálnych údajov z dôvodu poruchy na prenosovom zariadení, v nedodaní údajov Bisnode zo strany tretích osôb, alebo v prípade zásahu vyššej moci, ktoré postihli Užívateľa, alebo Bisnode. Pre vylúčenie pochybností sa strany dohodli, že za vadu znemožňujúcu užívanie Produktu sa nikdy nepovažuje chyba v dátovom obsahu Produktu, alebo služby.

7. Bisnode je povinný zabezpečiť funkčnosť serveru pre prístup Užívateľa k Produktom v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30 hod. s tým, že je oprávnený funkčnosť obmedziť či server úplne odstaviť z dôvodu údržby a opráv. Za takéto obmedzenia, alebo prerušenia prevádzky  serveru alebo krátkodobé výpadky nenesie Bisnode zodpovednosť a Užívateľovi neprináleží žiadna náhrada, kompenzácia, zľava či akékoľvek iné plnenie zo strany Bisnode.

8. Užívateľ je oprávnený údaje získané z Produktov využívať výlučne pre svoje potreby, nie však napríklad v rámci spoločností, ktoré s ním tvoria koncern.

9. Užívateľ bude označovať ako zdroj „Bisnode“ všetky dátové výstupy, ktoré vzídu z databáz a Produktov Bisnode a stanú sa súčasťou publikácií, alebo vedeckých, výskumných či iných prác Užívateľa. Táto povinnosť platí v prípade, že údaje z databáz a Produktov Bisnode tvoria významnú časť obsahu vyššie opísaných výstupov Užívateľa.

10. Užívateľ berie na vedomie, že nečerpaním služieb a nevyužitím Produktov mu nevzniká právo na akúkoľvek kompenzáciu, náhradu, zľavu či zníženie ceny za Produkty či vrátenie akéhokoľvek plnenia prijatého zo strany Bisnode od Užívateľa.

11. Bisnode prehlasuje, že kontaktné a iné informácie (vrátane e-mailových kontaktov) uvedené v Produktoch sú spojené so súhlasom subjektov týchto údajov k zasielaniu nevyžiadaných ponúk a obchodných oznámení a k iným obchodným a direkt marketingovým účelom. Bisnode Užívateľovi v žiadnom rozsahu nezodpovedá za existenciu takého súhlasu uvedených subjektov. Užívateľ si musí pri nakladaní s takými informáciami zaistiť taký súhlas sám.  Užívateľ sa zaväzuje pri využívaní údajov z Produktov postupovať vždy striktne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12. Bisnode zaznamenáva a spracúva za účelom skvalitnenia Produktov štatistiku a informácie o technickom používaní Produktov zo strany Užívateľa, s čím Užívateľ súhlasí. Užívateľ súhlasí s tým, že Bisnode si k ochrane svojich práv vyhradzuje právo uviesť v Produktoch náhodne identifikačné značky a kontrolné záznamy, podľa ktorých je Bisnode oprávnený kedykoľvek overiť dodržovanie povinností Užívateľa.

13. Užívateľ berie na vedomie, že software použitý v rámci Produktov je vlastníctvom Bisnode alebo člena koncernu skupiny Bisnode (Skupina), a je predmetom zákonnej autorskoprávnej ochrany. Užívateľ nesmie dekompilovať, kopírovať, prenášať, zverejňovať, predávať, ani akokoľvek inak ďalej šíriť a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, software a dátové štruktúry, ktoré sú súčasťou Produktov. Bisnode je oprávnený využívať produkty, údaje a softvér bez obmedzenia a je oprávnený poskytovať ich na použitie aj iným osobám.

14. Bisnode prehlasuje, že vynakladá potrebné úsilie, aby zaistil presnosť, komplexnosť a aktuálnosť dátovej základne Produktov. Informácie sú získavané z verejných zdrojov, ktoré považuje Bisnode za spoľahlivé a presné, avšak vzhľadom k spoluúčasti ľudského faktoru v procese ich spracúvania a nemožnosti kontroly primárnych zdrojov údajov zo strany Bisnode za poskytované údaje Bisnode nezodpovedá.

15. Zodpovednosť za uloženie konkrétnych užívateľských nastavení (napr. označenie kategórie informácií z Produktov, označenie skupín a zaradenie konkrétnych subjektov do týchto skupín a pod.) nesie vždy Užívateľ a túto zodpovednosť nemôže za žiadnych okolností preniesť na Bisnode. Užívateľ je povinný pred zánikom zmluvy zmazať všetky svoje údaje týkajúce sa kategorizácie informácií z Produktov (napríklad členstvo konkrétnych subjektov v skupinách a pod.) či iných užívateľských nastavení. V opačnom prípade je Bisnode oprávnený všetky užívateľské nastavenia vrátane údajov týkajúcich sa kategorizácií informácií vytvorených Užívateľom ku dňu ukončenia zmluvy zmazať.

IV. Cena, Platobné podmienky

1. Ceny za Produkty sú vždy dojednané v príslušnej Zmluve. Daňový doklad na základe Zmluvy bude spĺňať náležitosti podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, hlavne náležitosti daňového dokladu. Bisnode je oprávnený podmieniť spracúvanie a dodanie zákazky úplnou úhradou zálohovej platby.

2. Užívateľ podpisom týchto VOP potvrdzuje súhlas s elektronickou distribúciou daňových dokladov na emailovú adresu poskytnutú užívateľom.

3. Užívateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté Produkty vo výške a lehote uvedenej na faktúre. Ak nie je na faktúre uvedená iná doba splatnosti, je cena splatná do 14 kalendárnych dní od vystavenia príslušnej faktúry, a to bankovým prevodom na číslo účtu Bisnode uvedené na faktúre. Bisnode je oprávnený jednostranne upraviť cenu za Produkty najviac jeden krát ročne s účinnosťou k 1. januáru každého kalendárneho roka, a to maximálne o ročnú mieru inflácie vyjadrenú prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok, zverejňovaného Slovenským štatistickým úradom, ktorý vyjadruje percentuálnu zmenu priemernej cenovej hladiny za 12 mesiacov uplynulého kalendárneho roka voči priemeru 12 mesiacov uplynulého kalendárneho roka. Každá následná indexácia zohľadňuje všetky predchádzajúce indexácie. Úpravu ceny za Produkty je Bisnode oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu príslušného kalendárneho roka, pričom úprava má potom účinky spätne k 1.januáru príslušného kalendárneho roka. Navýšenie ceny v súlade s týmto odstavcom uhradí Užívateľ Bisnode na výzvu. Pokiaľ Slovenský štatistický úrad prestane index zverejňovať, môže Bisnode obdobným spôsobom použiť taký primerane ekvivalentný index, ktorý si k stanoveniu navýšenia spotrebiteľských cien v Slovenskej republike zvolí. Toto dojednanie nepredstavuje zmenu ceny podľa čl. III. bod 5 písm. b) týchto VOP.

4. Užívateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Bisnode k Užívateľovi.

5. V prípade ukončenia Zmluvy podľa čl. VI. bod 2, čl. VI. bod 3 písm. b) alebo písm. e), čl. VI. bod 4 a čl. VIII. bod 4 týchto VOP sa zaväzuje Bisnode vyúčtovať na základe dobropisu nespotrebovanú pomernú časť ceny uhradenej Užívateľom rovnajúcu sa súčinu ceny zodpovedajúcej jednému mesiacu užívania Produktu a počtu mesiacov, v ktorých mal byť po ukončení Zmluvy Produkt poskytovaný. V ostatných prípadoch sa nespotrebovaná časť ceny nevracia.

V. Zodpovednosť za vady a škodu, zmluvné pokuty

1. Bisnode nezodpovedá za vady pri poskytovaní Produktov, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania stanovených podmienok pre využívanie Produktov, hlavne minimálnej hardwarovej a softwarovej konfigurácie k zaisteniu užívania Produktov Užívateľom tak, ako sú uvedené v Zmluve. Bisnode rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nesprávnej obsluhy Užívateľom či v dôsledku využívania Produktov nad rámec účelov uvedených v čl. II ods. 3 VOP a v Zmluve.

2. Bisnode nie je zodpovedný za správnosť, včasnosť a kompletnosť informácií použitých v Produktoch, a to hlavne informácií, ktoré získava od tretích strán, pokiaľ tieto informácie boli zo strany dodávateľa dodané neskoro, nekompletné či chybné. Bisnode ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť využitia Produktov alebo informácií v Produktoch obsiahnutých k Užívateľom zamýšľaným účelom, hlavne za následné rozhodnutia prijaté Užívateľom na základe informácií čerpaných z Produktov. Bisnode v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne špeciálne, nepriame, ekonomické, alebo následné straty, ušlý zisk a škody či ujmy utrpené Užívateľom.

3. Celková prípadná zodpovednosť Bisnode za škodu a/alebo bezdôvodné obohatenie zo Zmluvy medzi Bisnode a Užívateľom a/alebo v súvislosti s ňou, týkajúca sa všetkých nárokov Užívateľa, pokiaľ by vznikla,  je obmedzená na čiastku rovnajúcu sa cene bez DPH uhradenej Bisnode zo strany Užívateľa za posledných dvanásť mesiacov užívania príslušných Produktov pred uplatnením daného nároku voči Bisnode zo strany Užívateľa.

4. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bod 2 a/alebo čl. III. bod 8 a/alebo bod 13 týchto VOP je Užívateľ povinný zaplatiť Bisnode zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur) za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia. Tým nie je dotknutý nárok Bisnode na náhradu škody v plnej výške.

5.  Bisnode je oprávnený účtovať Užívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania a súčasne je Bisnode oprávnená Užívateľovi obmedziť poskytovanie Produktov, pričom Bisnode nezodpovedá za škody ani iné ujmy Užívateľovi tým vzniknuté. Zaplatenie úroku z omeškania nemá vplyv na výšku nároku Bisnode na náhradu škody, ktorý Bisnode zostáva aj po zaplatení úroku z omeškania v plnej výške.

VI. Platnosť Zmluvy

1.  Zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú, alebo neurčitú. Platnosť a účinnosť Zmluvy uzavretej na dobu určitú sa predlžuje o ďalšie obdobie rovnakej dĺžky trvania ako je dojednaná doba trvania Zmluvy, a to aj opakovane (automatická prolongácia), pokiaľ je tak uvedené v Objednávke / Zmluve. Užívateľ môže oznámiť Bisnode, že si neželá opakované predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy uzavretej na dobu určitú, a to najneskôr šesťdesiat (60) dní pred ukončením jej platnosti, a to tak, že túto skutočnosť oznámi písomne na adresu sídla Bisnode.

2. Bisnode aj Užívateľ môžu Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú vypovedať, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je šesťdesiat (60) dní a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci  nasledujúceho po mesiaci doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Bisnode je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej doby s účinkami k dátumu doručenia výpovede v prípade:

a) prerušenia, alebo zásadnej zmeny podmienok dodávky údajov týkajúcich sa Produktov zo strany primárnych zdrojov;

b) nezaplatenia ceny za Produkty zo strany Užívateľa v lehote splatnosti a ani po predchádzajúcej upomienke Bisnode;

c) ak Užívateľ vstúpil do likvidácie, bola u neho zavedená nútená správa, bolo začaté reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie, bol voči nemu začatý výkon rozhodnutia a/alebo exekučné konanie;

d) ak sa Užívateľ dopustil voči Bisnode konania naplňujúceho znaky nekalej súťaže, alebo iného zavrhnutiahodného konania;

e) ak Užívateľ aj napriek písomnému upozorneniu s poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty nesplní niektorú zo zmluvných povinností podľa Zmluvy a/alebo VOP, hoci bol na možnosť ukončenia od Zmluvy upozornený;

d) ak Užívateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu a/alebo VOP, alebo ak Užívateľ Zmluvu a/alebo VOP porušuje opakovane, hoci je to porušovanie nepodstatným spôsobom; za porušenie Zmluvy a/alebo VOP podstatným spôsobom sa považuje hlavne, nie však výlučne, porušenie čl. II bod 2 a/alebo čl. III. bod 8 a/alebo čl. III. bod 13 VOP a/nebo čl. VII Užívateľom;

g) ak nemožno ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode z technických, legislatívnych či prevádzkových, alebo ekonomických dôvodov spravodlivo požadovať, príp. ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode by v dôsledku uvedených dôvodov bolo ekonomicky nerentabilné.

4. Užívateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej doby v prípade opakovaného preukázateľného a zavineného porušenia podmienok poskytovania Produktov zo strany Bisnode, kedy Bisnode vady plnenia neodstráni ani po písomnom upozornení Užívateľa v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 14 pracovných dní.

5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom telefónneho hovoru aj bez uvedenia dôvodu, ak používateľ doručí písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy Bisnode, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Odstúpenie je v tomto prípade bez akéhokoľvek nároku zo strany Bisnode.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ berie na vedomie, že využitím Produktov sa môže stať prevádzkovateľom osobných údajov obsiahnutých v Produktoch. Užívateľ v úlohe prevádzkovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje obsiahnuté v Produktoch bude spracúvať výlučne za účelom spracúvania vyplývajúceho z čl. II ods. 3 VOP a zo Zmluvy. Bisnode nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zneužitie osobných údajov alebo za ich nezákonné spracúvanie alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi zo strany Užívateľa.

2. Užívateľ sa zaväzuje, že vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonalo v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ("GDPR"), a že do spracúvania začlení nevyhnutné záruky tak, aby splnil požiadavky právnych predpisov a ochránil práva dotknutých osôb.

3. Užívateľ bude spolupracovať v oblasti ochrany osobných údajov na požiadanie s dozorným úradom a zaväzuje sa bezodkladne Bisnode oznámiť povahu a obsah takejto spolupráce a prípadných vyšetrovaní dozorného úradu, ktorých bude Užívateľ účastníkom, ak sa táto spolupráca alebo vyšetrovanie bude týkať Produktov a údajov v Produktoch obsiahnutých.

4. Užívateľ berie na vedomie, že oznamovaciu povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov obsiahnutých v Produktoch alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 19 GDPR spoločnosť Bisnode plní prostredníctvom aktualizácií Produktov, ak sú aktualizácie súčasťou Zmluvy, nie informácií Užívateľovi o jednotlivých konkrétnych prípadoch opravy, vymazania či obmedzenia spracúvania, ak nie je dohodnuté inak.

5. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ - V súlade so zásadou transparentnosti sa Užívateľ zaväzuje, že ak získa z Produktov osobné údaje tretích osôb, bude plniť svoju informačnú povinnosť v rozsahu uvedenom v článku 14 GDPR, najmä o kategóriách získaných osobných údajov a o ich zdroji, a to spôsobom uvedeným ďalej v tomto odseku. S prihliadnutím na frekvenciu využívania produktov a objem údajov získaných z Produktov je Užívateľ za účelom zaistenia informačnej povinnosti a transparentnosti ohľadom užívania Produktov ako zdroja osobných údajov povinný uvádzať v rámci svojej informačnej povinnosti (ktorú plní prostredníctvom zmluvy, obchodných podmienok či iného dokumentu, s ktorým sa klient Užívateľa či iný subjekt údajov môže preukázateľne oboznámiť) odkaz na Politiku ochrany osobných údajov Bisnode dostupnú prostredníctvom https://www.bisnode.sk/privacy vo vzťahu k informáciám o ochrane osobných údajov, napr.: „Údaje boli získané od Bisnode; viac informácií o spoločnosti Bisnode a jej spracúvaní osobných údajov nájdete na www.bisnode.sk/privacy“.

6. Ak poskytuje Užívateľ v rámci plnenia Zmluvy Bisnode akékoľvek osobné údaje, Užívateľ prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený tieto osobné údaje Bisnode poskytnúť za účelom plnenia Zmluvy a získal súhlas dotknutých osôb s takýmto poskytnutím, prípadne mu svedčí iný právny titul, pričom o tomto odovzdaní a ďalšom spracúvaní osobných údajov boli dotknuté osoby vopred zo strany Užívateľa informované. Dotknutá osoba je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj predtým udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a rovnako tak aj Užívateľ je oprávnený od Bisnode požadovať, aby ďalej nepoužíval osobné údaje, ktoré jej Užívateľ poskytol. Ak plnenie Zmluvy nie je objektívne možné bez spracúvania osobných údajov Užívateľa, resp. dotknutých osôb, poskytnutých Bisnode, je Bisnode v prípade odvolania súhlasu s ich spracúvaním oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Užívateľ, resp. dotknutá osoba, je oprávnená požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania. Užívateľ, resp. dotknutá osoba, je ďalej oprávnená vzniesť námietku voči spracúvaniu, má právo získať od Bisnode svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať, aby Bisnode postúpil tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

7. Sprostredkovateľ - V prípade, že Bisnode na základe Zmluvy bude pre Užívateľa (ako prevádzkovateľa) spracúvať osobné údaje, Užívateľ výslovne poveruje Bisnode spracúvaním osobných údajov, ktoré Užívateľ Bisnode poskytne. Užívateľ tiež súhlasí s tým, aby Bisnode v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku. VII. ods. 7 VOP poveril spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Bisnode sa zaväzuje:

a) prijať také technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil dostatočnú úroveň zabezpečenia osobných údajov a aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracúvania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce z právnych predpisov;

b) informovať Užívateľa o akýchkoľvek iných sprostredkovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním osobných údajov, o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytne tak Užívateľovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto ďalších sprostredkovateľov námietky. Mimo ďalších sprostredkovateľov, voči ktorým Užívateľ nič nenamietal, Bisnode nezverí spracúvanie osobných údajov žiadnej tretej osobe. Ak Bisnode zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, aby vykonal určité činnosti spracúvania, uloží tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tomto čl. VII. ods. 7 VOP, a to najmä povinnosť poskytnutia dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a právnych predpisov na ochranu osobných údajov;

c) zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať u Bisnode osobné údaje boli zaviazané k mlčanlivosti ohľadom spracúvaných osobných údajov;

d) poskytnúť Užívateľovi v súlade so svojou roľou sprostredkovateľa podľa tohto ods. nutnú súčinnosť a byť mu nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa osobných údajov, a to pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má Bisnode k dispozícii, a prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, bude Bisnode Užívateľovi pomáhať pri reagovaní na uplatnené práva dotknutých osôb;

e) spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa;

f) že na základe pokynu Užívateľa osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti Užívateľovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním, a vymaže existujúce kópie, pokiaľ uloženie daných osobných údajov nie je vyžadované zákonom alebo ak Bisnode nesvedčí iný právny titul pre uchovanie a ďalšie spracúvanie poskytnutých osobných údajov;

g) poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným auditorom, ktorého Užívateľ poveril, ak týmto auditom prispeje, a  to v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na zabezpečenie alebo doloženie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi, a to výlučne vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým Bisnode Užívateľom. Užívateľ oznámi Bisnode plánovaný termín auditu či kontroly najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho konaním.

8. V prípade, že obsah Produktov bude ovplyvnený v dôsledku uplatnenia práva dotknutej osoby na vymazanie, na obmedzenie spracúvania alebo na inú úpravu osobných údajov, nezakladá takáto zmena v obsahu Produktu akékoľvek porušenie Zmluvy zo strany Bisnode a poskytovanie Produktu bude naďalej plnené v súlade so zmluvou a za dohodnutých podmienok v stave upravenom v dôsledku uplatnenia takéhoto práva dotknutej osoby.

9. Bisnode prehlasuje, že osobné údaje spracúvané Bisnode budú spracúvané v súlade s politikou ochrany osobných údajov Bisnode. Politika ochrany osobných údajov Bisnode obsahuje podrobný popis spôsobu spracúvania osobných údajov a práv a povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov spracúvaných Bisnode a je dostupná prostredníctvom https://www.bisnode.sk/privacy. Užívateľ potvrdzuje, že sa s touto politikou ochrany osobných údajov Bisnode zoznámil a súhlasí s ňou.

10. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku Užívateľa uvedeného v tomto čl. VII. je Bisnode oprávnený od zmluvy odstúpiť v zmysle čl. VI. ods. 3 písm. d) VP.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Označením príslušného poľa na konci týchto VOP Užívateľ udeľuje súhlas k tomu, aby Bisnode uvádzal informáciu o tom, že Užívateľ je jeho zákazníkom vo svojich referenčných a informačných brožúrach. V prípade, že v rámci referencie podľa predchádzajúcej vety dôjde k uvedeniu osobných údajov v referenčných a informačných brožúrach, má Užívateľ, resp. dotknutá osoba možnosť kedykoľvek odvolať predtým udelený súhlas kontaktovaním Bisnode, prípadne má možnosť uplatniť všetky práva dotknutých osôb podľa GDPR a ďalších právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

2. Označením príslušného poľa na konci týchto VOP Užívateľ udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení, marketingových ponúk a ďalších zaujímavých informácií zo strany Bisnode, a to aj prostredníctvom elektronického kontaktu (email, SMS). Za účelom ponuky obchodu a služieb môžu byť podrobnosti elektronického kontaktu a ďalšie osobné údaje Užívateľa využité aj v rámci Skupiny Bisnode, a to aj po dobu piatich (5) rokov po skončení zmluvného vzťahu, pričom Užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení tiež zo strany členov Skupiny Bisnode. Užívateľ berie na vedomie, že aj v prípade neudelenia súhlasu je Bisnode oprávnený Užívateľovi zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa Produktov a obdobných služieb Bisnode na adresu, emailovú adresu či prostredníctvom SMS na telefónne číslo Užívateľa, ak sa stane užívateľ zákazníkom Bisnode, ak Užívateľ nevyjadrí nesúhlas s týmto marketingovým oslovovaním.

3. Zmluva a všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo Zmluvy, alebo s ňou súvisiace sa riadi slovenským právom a to hlavne Obchodným zákonníkom v platnom znení. Všetky spory medzi spoločnosťou Bisnode Slovensko, s.r.o. a Zákazníkom, vrátane sporov o platnosť̌, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich so Zmluvou alebo s Obchodnými podmienkami Bisnode Slovensko, s.r.o., budú́ riešené pred Všeobecným Rozhodcovským sudom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský sud“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd, ak strany neurčia inak. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a závažné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti sudu v zmysle § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní́.

4. Bisnode je oprávnený meniť, dopĺňať a rušiť znenie VOP pri zmene technických, prevádzkových, obchodných, alebo organizačných podmienok na strane Bisnode, alebo na trhu Produktov, ako aj z dôvodu zmeny všeobecne  záväzných právnych predpisov. Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na adrese http://www.bisnode.sk/vop, resp. na inej adrese, ktorú Bisnode Užívateľovi oznámi. Bisnode je povinný tieto zmeny oznámiť Užívateľovi písomne alebo emailom najmenej 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Užívateľ je oprávnený zmenu VOP písomne (listom) odmietnuť tak, že zároveň s tým do dátumu nadobudnutia účinnosti zmien VOP Zmluvu vypovie k dátumu nadobudnutia účinnosti zmien VOP. Právo takto Zmluvu vypovedať má Užívateľ len vtedy, pokiaľ Bisnode podstatne zmení VOP a takáto zmena predstavuje zhoršenie právneho postavenia Užívateľa.

5. Užívateľ aj Bisnode prehlasujú, že neposkytnú Zmluvu ako celok, alebo aj jej časť a informácie ohľadne zmluvného vzťahu žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, a to s výnimkou prípadu, kedy im zverejnenie, alebo poskytnutie tretej osobe ukladá platný právny predpis, alebo vymáhateľné rozhodnutie súdu, alebo správneho orgánu. Užívateľ sa zaväzuje prijať dostatočné technické a organizačné opatrenia k splneniu týchto povinností.

6. Pre doručovanie oznámení, návrhov či iných písomností v súvislosti so Zmluvou zo strany Bisnode Užívateľovi sú vždy relevantné adresa sídla, alebo bydliska Užívateľa a e-mailová adresa Užívateľa uvedené Užívateľom v Zmluve; ak je Užívateľom v Zmluve uvedená tiež zvláštna doručovacia adresa, resp. doručovacia e-mailová adresa, potom Bisnode bude doručovať oznámenia, návrhy či iné písomnosti v súvislosti so Zmluvou na túto doručovaciu adresu, resp. doručovaciu e-mailovú adresu, ako relevantnú. Zmenu adries relevantných pre doručovanie je Užívateľ povinný oznámiť Bisnode, pričom táto zmena je účinná najskôr 10 dňom po oznámení Bisnode.

7. Tieto VOP sú v účinné k 25.5.2018