Všeobecné obchodné podmienky

 I. Predmet VOP

1. Tieto VOP upravujú podmienky pre poskytovanie produktov a služieb (ďalej iba „Produkty“) spoločnosti BISNODE SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 35840404, so sídlom Račianska 153, Bratislava, PSČ: 831 54, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105257/B (ďalej iba „Bisnode“), na základe písomne uzavretej zmluvy, resp. akceptovanej objednávky, medzi Bisnode a užívateľom (ďalej iba „Zmluva“).

2. Užívateľom sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá s Bisnode uzavrela Zmluvu (ďalej iba „Užívateľ“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Užívateľ výslovne potvrdzuje, že je podnikateľom v zmysle platných právnych predpisov a s Bisnode uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Dojednaním Zmluvy Bisnode a Užívateľ súhlasia, že sa okrem Zmluvy budú riadiť týmito VOP. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a nemožno ich a ani Zmluvu meniť na základe akýchkoľvek faktických úkonov či praxe strán. Tieto VOP je možné meniť iba spôsobom dojednaným v Zmluve a v týchto VOP.

II. Uzatváranie a obsah Zmluvy

1. Zmluva medzi Bisnode a Užívateľom je platne uzatvorená ak došlo k dohode o všetkých jej podstatných náležitostiach, to znamená, ak je (i) zo strany Užívateľa vyplnený a podpísaný platný a aktuálny formulár objednávky a doručený Bisnode a Bisnode objednávku neodmietne, alebo (ii) medzi Bisnode a Užívateľom uzatvorená Zmluva v písomnej podobe, alebo (iii) medzi Bisnode a Užívateľom je Zmluva uzatvorená tak, že jej obsah je zachytený prostredníctvom zaznamenaného hlasového súhlasu.

2. Na základe Zmluvy získava Užívateľ nevýhradné, neprenosné a na dobu trvania Zmluvy časovo obmedzené právo užívať Produkty špecifikované v Zmluve a dáta a software, ktoré sú súčasťou Produktov, alebo prostriedky (internetové aplikácie) k prezentácii svojich výrobkov a služieb a to iba pre vlastnú potrebu Užívateľa. Výslovne sa dojednáva, že využitie Produktov, alebo ich častí, k akémukoľvek inému účelu, hlavne, nie však výlučne, k ich ďalšiemu šíreniu, predaju, bezúplatnému prevodu na tretiu osobu, prenechaniu do užívania, alebo aj k úplatnému či bezúplatnému užívaniu v prospech tretej osoby, vrátane v rámci holdingových spoločností, nie je Užívateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode dovolené. Právo užívať Produkty sa vzťahuje taktiež na aktualizácie Produktov prevedené Bisnode po dobu trvania Zmluvy.

3. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenie Zmluvy je možné uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým bola Zmluva dojednaná, alebo spôsobom stanoveným týmito VOP. Všetky oznámenia týkajúce sa Zmluvy či VOP určené pre Užívateľa môžu byť zo strany Bisnode zasielané e-mailom na emailovú adresu Užívateľa, ak tieto VOP a/alebo Zmluva výslovne nepožadujú zachovanie písomnej formy oznámení.

4. Žiadne práva vyplývajúce Užívateľovi zo Zmluvy, ako ani Zmluva ako celok, nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode na akúkoľvek tretiu osobu. Za písomnú formu nebude pre tento účel považovaná výmena emailových či iných elektronických správ.

5. Nad rámec výslovných ustanovení Zmluvy a týchto VOP nebudú akékoľvek práva a povinnosti medzi Užívateľom a Bisnode vyvodené z doterajšej či budúcej praxe zavedenej medzi stranami, či zvyklostí zachovávaných všeobecne či v odvetví týkajúcom sa predmetu plnenia Zmluvy, iba ak je v Zmluve výslovne dojednané inak. III. Podmienky poskytnutia Produktov Bisnode

III. A. On-line Produkty, databázy a služby spracovania dát

1. Produkty sprístupňuje Bisnode Užívateľom on-line spôsobom, pričom dáta tvoriace príslušnú databázu sú spravidla umiestnené na serveri prevádzkovanom Bisnode.

2. Bisnode je povinný zabezpečiť funkčnosť serveru pre prístup Užívateľa k Produktom v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hodiny s tým, že je oprávnený funkčnosť obmedziť či server úplne odstaviť z dôvodu údržby a opráv. Za takéto obmedzenia, alebo prerušenia prevádzky serveru nenesie Bisnode zodpovednosť a Užívateľovi nenáleží žiadna náhrada, kompenzácie, zľava či akékoľvek iné plnenie zo strany Bisnode.

3. Užívateľ je povinný na vlastné náklady zaistiť podmienky pre prevádzku Produktov na svojej strane podľa špecifikácie požiadaviek V Zmluve konkrétneho Produktu.

4. Bisnode si v rámci zaistenia rovnakej a rovnomernej dostupnosti a kvality služby pre všetkých Užívateľov Produktov vyhradzuje právo aplikovať tzv. Fair User Policy (FUP) a čiastočne a dočasne obmedziť Užívateľovi prístup v prípade, kedy objem prenesených dát, alebo frekvencia prevádzaných dotazov prekročí obvyklú mieru užitia.

5. Vzhľadom k povahe Produktov (hlavne vzhľadom k tomu, že Produkty sa zo svojej povahy stále vyvíjajú a ďalej s ohľadom na to, že sú pre ne významné vstupy od poskytovateľov dát) si Bisnode vyhradzuje právo:

a) zmeny obsahu Produktov v zmysle rozširovania a skvalitňovania dátových zdrojov, úpravu či skvalitnenie funkcionality Produktov a ďalej v prípade zmeny dátového obsahu primárneho zdroja dát,

b) na zmenu ceny Produktov v súvislosti so zmenou obsahu služby podľa písm. a) tohoto odst. VOP, alebo v prípade podstatnej zmeny cenovej politiky primárnym poskytovateľom dát. Bisnode je povinný tieto zmeny oznámiť Užívateľovi (písomne, alebo e-mailom) najmenej 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Užívateľ je oprávnený do dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny ceny Zmluvu vypovedať. Táto výpoveď nadobúda účinnosti dňom nadobudnutia účinnosti zmeny ceny.

6. Užívateľ nie je oprávnený ďalej šíriť informácie získané v rámci užívania Produktov tretím osobám, ani v rámci holdingových spoločností.

7. V prípade poskytovania služieb spracovania dát a dodávky dátových výstupov vystupuje Bisnode vo vzťahu k iným než vlastným dátam a databázam v roli príkazníka, t.j. zástupcu Užívateľa a spracovateľa informácií z primárnych zdrojov dát do štruktúry podľa zadania Užívateľa, príkazcu, v Zmluve. Vo vzťahu k iným než vlastným dátam a databázam Bisnode nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah informácií získaný z primárnych zdrojov dát a nezodpovedá ani za to, že v súvislosti so spracovaním príslušných informácií a vyťažením a/alebo zužitkovaním databáz nedošlo k porušeniu akýchkoľvek práv. Vo vzťahu k iným než vlastným dátam a databázam súlad spracovania príslušných informácií z primárnych zdrojov dát do štruktúry podľa zadania Užívateľa a súlad vyťaženia a/alebo zužitkovania databáz s právnymi predpismi je povinný overiť a zaistiť Užívateľ. V prípade, že Užívateľ uvedené nezaistí, potom všetky dôsledky v súvislosti s protiprávnosťou spracovania informácií či vyťažením a/alebo zužitkovaním databáz (hlavne porušením autorských práv či práv k databázam) nesie výlučne Užívateľ. Užívateľ odškodní Bisnode v plnom rozsahu za všetky ujmy či škody, ktoré prípadne Bisnode v súvislosti s činnosťou Bisnode ako príkazníka podľa predchádzajúcich viet tohoto ustanovenia vzniknú. Poskytnutím služby spracovania dát a dodávky dátových výstupov zo strany Bisnode sa rozumie odoslanie výsledného súboru podľa podmienok stanovených v Zmluve (t.j. odoslanie výsledného súboru e-mailom, prístupových údajov pre stiahnutie dátového súboru zo strany Užívateľa prostredníctvom služieb typu FTP prípadne iný spôsob poskytnutia dohodnutý medzi Bisnode a Užívateľom). Vo vzťahu k vlastným dátam a databázam, ktoré sú poskytnuté v rámci služby spracovania dát a dodávky dátových výstupov podľa tohoto odstavca, sa zodpovednosť Bisnode riadi čl. III.D. odst. 1 a 9 a čl. VII odst. 1 a 2 týchto VOP.

8. Špecifické obchodné podmienky pre jednotlivé Produkty tvoria súčasť Zmluvy ku každému poskytnutému Produktu, ku ktorému sú Špecifické podmienky vydané.

III. B. Obchodné prezentácie, informačné katalógy a certifikácia

1. Špecifické obchodné podmienky pre jednotlivé Produkty v oblasti obchodných prezentácií, informačných katalógov a certifikácie tvoria súčasť Zmluvy samostatne ku každému poskytnutému Produktu v tejto oblasti.

III. C. Direct mailing a telemarketing

1. Špecifické obchodné podmienky pre jednotlivé Produkty v oblasti direct mailing a telemarketing tvoria súčasť Zmluvy samostatne ku každému poskytnutému Produktu v tejto oblasti .

III. D. Ostatné všeobecné podmienky poskytovania Produktov Bisnode

1. V prípade, že Produkt bude mať vadu znemožňujúcu jeho užitie zo strany Užívateľa, je Bisnode povinný túto vadu bezplatne odstrániť v lehote najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa, kedy Užívateľ túto vadu Bisnode písomne oznámil. Toto písomné oznámenie je Užívateľ povinný zaslať Bisnode bez zbytočného odkladu po tom, čo túto vadu zistí. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Bisnode pri poskytovaní Produktov podľa Zmluvy sú považované hlavne prekážky spočívajúce v prerušení toku aktuálnych dát z dôvodu poruchy na prenosovom zariadení, v nedodaní dát Bisnode zo strany tretích osôb, alebo v prípade zásahu vyššej moci (v zmysle špecifikovanom v čl. III.A odst. 2 vyššie), ktoré postihli Užívateľa, alebo Bisnode. Bisnode je povinný bezodkladne po vyriešení týchto prekážok obnoviť Užívateľovi prístup do príslušného Produktu, alebo k službe. Pre vylúčenie pochybností sa strany dohodli, že za vadu znemožňujúcu užívanie Produktu sa nikdy nepovažuje chyba v dátovom obsahu Produktu, alebo služby.

2. Hromadný export dát a informácií z Produktov je Užívateľ oprávnený previesť do iného vlastného informačného systému iba na taký počet pracovných staníc, ktorý zodpovedá počtu sprevádzkovaných licencií uvedených v Zmluve, pokiaľ to daný Produkt umožňuje.

3. Užívateľ bude označovať ako zdroj „Bisnode“ všetky dátové výstupy, ktoré vzídu z databáz a Produktov Bisnode a stanú sa súčasťou publikácií, alebo vedeckých či výskumných prác Užívateľa. Táto povinnosť platí v prípade, že dáta z databáz a Produktov Bisnode tvoria významnú časť obsahu vyššie popísaných výstupov Užívateľa.

4. Bisnode Užívateľovi nezaručuje, že kontaktné a iné informácie (vrátane e-mailových kontaktov) uvedené v Produktoch sú spojené so súhlasom subjektov týchto údajov k zasielaniu nevyžiadaných ponúk a obchodných oznámení a k iným obchodným a direkt marketingovým účelom. Bisnode Užívateľovi v žiadnom rozsahu nezodpovedá za existenciu takého súhlasu uvedených subjektov. Užívateľ si musí pri nakladaní s takými informáciami prípadne sám taký súhlas zaistiť. Užívateľ sa zaväzuje pri využívaní dát z Produktov postupovať vždy striktne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať informácie o fyzických osobách zverejnené v Produktoch na obchodné a marketingové účely.

6. Užívateľ súhlasí s tým, že Bisnode si k ochrane svojich práv zaručených týmito VOP vyhradzuje právo uviesť v Produktoch náhodne identifikačné značky a kontrolné záznamy, a to i opakovane. Podľa týchto značiek a kontrolných záznamov je Bisnode oprávnený kedykoľvek overiť dodržiavanie povinností Užívateľa podľa tejto Zmluvy.

7. Užívateľ bol oboznámený s tým, že Bisnode zaznamenáva a spracováva štatistiku užívania Produktov zo strany Užívateľa a vyjadruje týmto s takým záznamom a spracovaním svoj súhlas. Štatistiky slúžia Bisnode výhradne pre vyhodnotenie Produktov za účelom ich skvalitnenia.

8. Za využitie dát obsiahnutých v Produktoch zo strany Užívateľa pri rozhodovaní o úvere, poistení, investíciách, obchodných aktivitách a pod. a výsledky takého rozhodnutia Užívateľa na základe analýzy informácií z Produktov nenesie Bisnode žiadnu zodpovednosť.

9. Užívateľ berie na vedomie, že software použitý v rámci Produktov je vlastníctvom Bisnode, prípadne niektorej zo spoločností v rámci Skupiny a je predmetom zákonnej autorskoprávnej ochrany. Užívateľ nesmie dekompilovať, kopírovať, prenášať, zverejňovať, predávať, ani akokoľvek inak ďalej šíriť a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, software a dátové štruktúry, ktoré sú súčasťou Produktov.

IV. Prehlásenie Bisnode k Produktom

1. Bisnode prehlasuje, že vynakladá potrebné úsilie, aby zaistil presnosť, komplexnosť a aktuálnosť dátovej základne Produktov. Informácie sú získavané z verejných zdrojov, ktoré považuje Bisnode za spoľahlivé a presné, avšak vzhľadom k spoluúčasti ľudského faktoru v procese ich spracovania a nemožnosti kontroly primárnych zdrojov dát zo strany Bisnode, za poskytované dáta Bisnode nezodpovedá.

V. Cena, Platobné podmienky

1. Ceny za Produkty sú vždy dojednané v príslušnej Zmluve.. Daňový doklad na základe Zmluvy bude spĺňať náležitosti podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, hlavne náležitosti daňového dokladu.

2. V prípade, že Bisnode požaduje v rámci uzavretej Zmluvy zálohovú platbu, bude zákazka spracovaná a dodaná až po uhradení zálohovej platby, ak nebolo v Zmluve dojednané inak.

3. Bisnode je oprávnený jednostranne upraviť cenu za Produkty najviac jeden krát ročne s účinnosťou k 1. januáru každého kalendárneho roka a to maximálne o ročnú mieru inflácie vyjadrenú prírastkom priemerného indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok, zverejňovaného Slovenským štatistickým úradom, ktorý vyjadruje percentuálnu zmenu priemernej cenovej hladiny za 12 mesiacov uplynulého kalendárneho roku voči priemeru 12 mesiacov uplynulého kalendárneho roku. Každá následná indexácia zohľadňuje všetky predchádzajúce indexácie. Úpravu ceny za Produkty je Bisnode oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu príslušného kalendárneho roka, pričom úprava má potom účinky spätne k 1.januáru príslušného kalendárneho roka. Navýšenie ceny v súlade s týmto odstavcom uhradí Užívateľ Bisnode na výzvu. Pokiaľ Slovenský štatistický úrad prestane index zverejňovať, môže Bisnode obdobným spôsobom použiť taký primerane ekvivalentný index, ktorý si k stanovení navýšenia spotrebiteľských cien v Slovenskej republike zvolí.

4. Užívateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté Produkty vo výške a lehote uvedenej na faktúre. Ak nie je na faktúre uvedená iná doba splatnosti, je cena splatná do 14 kalendárnych dní od vystavenia príslušnej faktúry a to bankovým prevodom na číslo účtu Bisnode uvedené na faktúre.

5. Užívateľ súhlasí s tým, že v prípade, že napriek opakovanému písomnému upozorneniu neuhradí záväzok voči Bisnode vyplývajúci zo Zmluvy, môže ho Bisnode zverejniť vo svojich Produktoch a produktoch svojej Skupiny s informáciou, že ide o osobu neplatiacu svoje záväzky (vrátane špecifikácie záväzku), a to po celou dobu, až do uskutočnenia úplnej úhrady príslušného záväzku.

6. V prípade ukončenia Zmluvy podľa článku VIII. odst. 3 písm. a) a písm. h) a odst. 4. a článku IX. odst. 6. týchto VOP sa zaväzuje Bisnode vyúčtovať na základe dobropisu - daňového dokladu nespotrebovanú časť ceny za Produkty rovnajúce sa súčinu mesačnej ceny produktu a počtu mesiacov, v ktorých malo byť poskytovanie Produktov podľa Užívateľom zvoleného intervalu platenia nepretržite poskytované. Príslušnú čiastku uhradí Bisnode na bankový účet Užívateľa. V prípade ukončenia Zmluvy podľa článku VIII. odst. 3 písm. b) až písm. g) týchto VOP sa nespotrebovaná časť ceny za Produkty zo strany Bisnode nevracia.

VI. Zodpovednosť za vady

1. Bisnode nezodpovedá za vady pri poskytovaní Produktov, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania stanovených podmienok pre využívanie Produktov, hlavne minimálnej hardwarovej a softwarovej konfigurácie k zaisteniu užívania Produktov Užívateľom tak, ako sú uvedené v Zmluve. Bisnode rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nesprávnej obsluhy Užívateľom.

VII. Zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty

1. Bisnode nie je zodpovedný za správnosť, včasnosť a kompletnosť informácií použitých v Produktoch a to hlavne informácií, ktoré získava od tretích strán, pokiaľ tieto informácie boli zo strany dodávateľa dodané neskoro, nekompletné či chybné. Bisnode ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť využitia Produktov alebo informácií v Produktoch obsiahnutých k Užívateľom zamýšľaným účelom, hlavne potom za rozhodnutia urobené Užívateľom na základe informácií čerpaných z Produktov. Bisnode v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne špeciálne, nepriame, ekonomické, alebo následné straty, ušlý zisk a škody či ujmy utrpené Užívateľom.

2. Celková prípadná zodpovednosť Bisnode za škodu a/alebo bezdôvodné obohatenie zo Zmluvy medzi Bisnode a Užívateľom a/alebo v súvislosti s ňou, týkajúca sa všetkých nárokov Užívateľa, pokiaľ by vznikla, je obmedzená na čiastku rovnajúcu sa cene bez DPH uhradenej Bisnode za strany Užívateľa za posledných dvanásť mesiacov užívania príslušných Produktov pred uplatnením daného nároku voči Bisnode zo strany Užívateľa.

3. V prípade porušenia ustanovení článku III.D., odst. 3. a / alebo 10. týchto VOP je Užívateľ povinný zaplatiť Bisnode zmluvnú pokutu vo výške 20.000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Bisnode na náhradu škody v plnej výške.

4. Ak Užívateľ nezaplatí v lehote splatnosti uvedenej na faktúre cenu za Produkty, Bisnode ho upozorní a stanoví primeranú náhradnú lehotu k plneniu. Po márnom uplynutí náhradnej lehoty môže Bisnode Užívateľovi obmedziť poskytovanie Produktov a Bisnode nezodpovedá za škody ani iné ujmy Užívateľovi tým vzniknuté.

5. Bisnode je oprávnený účtovať Užívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj len začatý deň omeškania. Zaplatenie úroku z omeškania nemá vplyv na výšku nároku Bisnode na náhradu škody, ktorý Bisnode zostáva aj po zaplatení úroku z omeškania v plnej výške.

6. Bisnode je oprávnený splnomocniť tretiu osobu k vymáhaniu svojich pohľadávok voči Užívateľovi, ktorý je v omeškaní s úhradou ceny za Produkty.

VIII. Platnosť Zmluvy

1. Zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú, alebo neurčitú. Platnosť a účinnosť Zmluvy uzavretej na dobu určitú sa predlžuje o ďalšie obdobie rovnakej dĺžky trvania ako dojednaná doba trvania Zmluvy, a to aj opakovane (automatická prolongácia), pokiaľ je tak uvedené v Objednávke / Zmluve. Užívateľ môže oznámiť Bisnode, že si neželá opakované predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy uzavretej na dobu určitú a to najneskôr 30 dní pred ukončením jej platnosti a to tak, že túto skutočnosť oznámi písomne na adresu sídla Bisnode.

2. Bisnode i Užívateľ môžu Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú vypovedať a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota činí šesťdesiat (60) dní a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Bisnode je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade: a) prerušenia, alebo zásadnej zmeny podmienok dodávky dát týkajúcich sa Produktov zo strany primárnych zdrojov; b) porušenia povinností Užívateľa podľa článku III.D., odstavca 3. a/alebo 10. týchto VOP; c) nezaplatenia ceny za Produkty zo strany Užívateľa v lehote splatnosti a ani po predchádzajúcej upomienke Bisnode; d) ak Užívateľ vstúpil do likvidácie, bola u neho zavedená nútená správa, bolo zahájené a prebieha insolvenčné konanie, bol u neho zahájený výkon rozhodnutia a/alebo exekúcie predajom majetku; e) ak sa Užívateľ dopustil voči Bisnode konanie naplňujúceho znaky nekalej súťaže, alebo iného zavrhnutiahodného konania; f) ak Užívateľ aj napriek písomnému upozorneniu s poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty nesplní niektorú zo zmluvných povinností podľa Zmluvy a/alebo VOP, hoci bol na možnosť odstúpenia od Zmluvy upozornený; g) ak Užívateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu a/alebo VOP, alebo ak Užívateľ Zmluvu a/alebo VOP porušuje opakovane, hoci je to porušovanie nepodstatným spôsobom; h) ak nemožno ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode z technických, prevádzkových, alebo ekonomických dôvodov spravodlivo požadovať, príp. ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode by v dôsledku uvedených dôvodov bolo ekonomicky nerentabilné. Bisnode je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa tohoto odstavca do 6 mesiacov odo dňa, kedy nastali dôvody pre odstúpenie.

4. Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia podmienok poskytovania Produktov zo strany Bisnode, pokiaľ Bisnode vady plnenia neodstráni ani po písomnom upozornení Užívateľa v dodatočne poskytnutej primeranej lehote.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Bisnode je oprávnený uvádzať informácie o Užívateľovi k propagácii služieb a/alebo Produktov Bisnode.

2. Užívateľ súhlasí s tým, že ním poskytnuté dáta budú zo strany Bisnode spracované a využité v rámci Skupiny a môžu byť prezentované v produktoch Bisnode a/alebo v rámci Skupiny využité pre účely ponúkania obchodu a služieb a to po dobu trvania zmluvného vzťahu a ešte po dobu päť (5) rokov po jeho skončení. Užívateľ okrem iného vyjadruje svoj jednoznačný súhlas so zasielaním obchodných oznámení a ponúk Bisnode a/alebo Skupiny na korešpondenčné a elektronické adresy a telefónne čísla, ktoré Bisnode Užívateľ dodá. Užívateľ nebude Bisnode poskytovať dáta, k spracovaniu ktorých by Bisnode potreboval súhlas subjektu údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

3. Užívateľ berie na vedomie, že Bisnode je jediným oprávneným vlastníkom ochranných známok, obchodných značiek, licencií k software a databázam a ďalších autorských práv a práv priemyselného vlastníctva vzťahujúcich sa k Bisnode a Produktom a Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode používať vyššie uvedené hodnoty v rozpore s ustanoveniami týchto VOP a/alebo Zmluvy.

4. V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v Zmluve, alebo v týchto VOP ukáže ako neplatné, neúčinné , alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných dojednaní podľa Zmluvy a/alebo VOP. Strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné/nevymáhateľné novým ustanovením platným/účinným/vymáhateľným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného/neúčinného/nevymáhateľného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení týchto VOP či Zmluvy zdanlivým (ničotným), posúdi sa vplyv tejto vady na ostatné ustanovenia Zmluvy či VOP podobne ako v prípade neplatnosti ustanovení týchto VOP či Zmluvy.

5. Zmluva a všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo Zmluvy, alebo s ňou súvisiace sa riadi slovenským právom a to hlavne Obchodným zákonníkom v platnom znení.

6. Všetky spory medzi spoločnosť ou BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. a Zá kaznıkom vra ́ ́tane sporov o platnosť, vý klad alebo zrušenie nárokov sú visiacich so Zmluvou alebo s Obchodný mi podmienkami BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. budú riešené pred Všeobecný m Rozhodcovský m sú dom SR zriadeným Komorou kominárov Slovenska, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský sú d“) jedný m rozhodcom podľ a vnú torný ch predpisov rozhodcovské ho sú du. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský sú d, ak strany neurčia inak. Rozhodnutie rozhodcovské ho sú du bude pre strany konečné a zá väzné . Strany sa vý slovne dohodli na možnosti sú du v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konanı́ .

7. Bisnode je oprávnený meniť, dopĺňať a rušiť znenie VOP pri zmene technických, prevádzkových, obchodných, alebo organizačných podmienok na strane Bisnode, alebo na trhu Produktov, ako aj z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Aktuálne znenie VOP je k dispozícii na adrese http://www.bisnode.sk/o-naskontakt/obchodne-podmienky/, resp. na inej adrese, ktorú Bisnode Užívateľovi oznámi. Bisnode je povinný tieto zmeny oznámiť Užívateľovi zverejnením na internetovej stránke www.bisnode.sk. Užívateľ je oprávnený zmenu znenia VOP písomne do 30 dní odo dňa platnosti VOP odmietnuť tak, že zároveň s tým do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených VOP Zmluvu vypovie. Právo takto Zmluvu vypovedať má Užívateľ iba vtedy, ak Bisnode podstatne zmení VOP a taká zmena predstavuje zhoršenie právneho postavenia Užívateľa. Výpoveď Užívateľa nadobúda účinnosti, t.j. povinnosti strán poskytnúť si zmluvné plnenie podľa Zmluvy zanikajú, dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP.

8. V prípade rozporov medzi (i) Zmluvou, (ii) týmito VOP a (iii) obchodnými podmienkami pre jednotlivé Produkty platí prioritne Zmluva, na druhom mieste sa aplikujú obchodné podmienky pre jednotlivé Produkty a na treťom mieste sa aplikujú tieto VOP.

9. Užívateľ prehlasuje, že bol zoznámený s formou a štruktúrou poskytovaných informácií, ktoré sú súčasťou Produktov a predmetom Zmluvy.

10. Užívateľ prehlasuje, že neposkytne Zmluvu ako celok, alebo aj jej časť a informácie ohľadne zmluvného vzťahu s Bisnode žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode a to s výnimkou prípadu, kedy mu zverejnenie, alebo poskytnutie tretej osobe ukladá platný právny predpis, alebo vymáhateľné rozhodnutie súdu, alebo správneho orgánu. Užívateľ sa zaväzuje prijať dostatočné technické a organizačné opatrenia k splneniu týchto povinností.

11. Pre doručovanie oznámení, návrhov či iných písomností v súvislosti so Zmluvou zo strany Bisnode Užívateľovi sú vždy relevantné adresa sídla, alebo bydliska Užívateľa a e-mailová adresa Užívateľa uvedené Užívateľom v Zmluve; ak je Užívateľom v Zmluve uvedená tiež zvláštna doručovacia adresa, resp. doručovacia e-mailová adresa, potom Bisnode bude doručovať oznámenia, návrhy či iné písomnosti v súvislosti so Zmluvou na túto doručovaciu adresu, resp. doručovaciu e-mailovú adresu, ako relevantnú. Zmenu adries relevantných pre doručovanie je Užívateľ povinný oznámiť Bisnode, pričom táto zmena je účinná najskôr 10 dňom po oznámení Bisnode.

12. Tieto VOP sú v znení k 01.09.2016.

S týmito VOP sme sa oboznámili pred uzavretím Zmluvy a budeme ju v zmluvnom vzťahu k Bisnode dodržiavať.