Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. pre prezentačné, certifikačné a informačné produkty

dohodnuté podľa § 273 Obchodného zákonníka (ďalej iba „Obchodné podmienky“) k zmluve o poskytovaní prezentačných, certifikačných a informačných produktov a služieb. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, že sa ich vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.

 

Článok I Základné pojmy

 

 1. „Bisnode“ je spoločnosť BISNODE SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105257/B.

 

 1. „Príjemca návrhu“ je podnikajúca fyzická, alebo právnická osoba, ktorej je adresovaný návrh Bisnode na uzatvorenie zmluvy.

 

 1. „Zákazník“ je príjemca návrhu, ktorý prijal návrh Bisnode na uzatvorenie zmluvy spôsobom uvedeným v článku 2, ods. 2 Obchodných podmienok.

 

 1. „Zmluva“ je:

 

1.) zmluva o poskytnutí certifikátu v súlade s článkom 2 týchto Obchodných podmienok, predmetom ktorej je záväzok Bisnode poskytnúť Zákazníkovi Certifikačné produkty na základe splnenia podmienok daných Bisnode a v rozsahu objednaného produktu a záväzok Zákazníka zaplatiť Bisnode cenu za poskytnuté Certifikačné produkty, vrátene príslušnej DPH, všetko za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto Obchodných podmienkach

alebo

2.) zmluva o poskytnutí Informačných služieb v súlade s článkom 2 týchto Obchodných podmienok, predmetom ktorej je záväzok Bisnode poskytnúť Zákazníkovi nevýhradné, neprenosné právo využívať zakúpené Informačné služby spolu s vyhľadávacím programom v súlade s týmito podmienkami a záväzok Zákazníka zaplatiť Bisnode cenu za poskytnuté Informačné služby stanovené v zmluve, vrátane príslušnej DPH, všetko za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto Obchodných podmienkach

alebo

3.) zmluva o poskytnutí prezentačných služieb v súlade s článkom 2 týchto Obchodných podmienok, predmetom ktorej je záväzok Bisnode poskytnúť Zákazníkovi prezentačné služby na svojich stránkach a v svojich produktoch podľa dohodnutého rozsahu objednaného produktu a záväzok Zákazníka zaplatiť Bisnode cenu za poskytnuté prezentačné služby stanovené v zmluve, vrátene príslušnej DPH, všetko za podmienok stanovených v Zmluve a v týchto Obchodných podmienkach.

 1. „Strany“ sú zmluvné strany, t.j. Bisnode a Zákazník.

 

Článok II Uzatvorenie Zmluvy, platnosť a účinnosť Zmluvy

 

 1. Bisnode predloží Príjemcovi návrhu písomne, telefonicky, e‐mailom, alebo ústne prostredníctvom obchodného zástupcu Bisnode návrh na uzatvorenie Zmluvy obsahujúci výzvu k zaplateniu ceny za poskytnutie Certifikačných produktov.

 

 1. Príjemca návrhu má možnosť slobodne sa rozhodnúť a návrh Bisnode prijať, alebo neprijať. Prijatím návrhu Bisnode na uzatvorenie zmluvy sa rozumie včasné písomné, e‐mailové, faxové, alebo telefonické (prostredníctvom hlasového súhlasu) prehlásenie Príjemcu návrhu, z ktorého je možné vyvodiť jeho súhlas.

 

 1. Prijatím návrhu Bisnode na uzatvorenie zmluvy Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s návrhom Bisnode na uzatvorenie zmluvy, v plnom rozsahu vrátane Obchodných podmienok mu porozumel a tento návrh svojou slobodnou vôľou akceptuje s cieľom uzatvoriť s Bisnode zmluvu.

 

4. Zmluva je platne uzatvorená, ak došlo k dohode o jej podstatných náležitostiach a je akceptovaná oboma stranami.

 

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom vyjadrenia súhlasu Zákazníka s obsahom Návrhu zmluvy písomne, e‐mailom, faxom, alebo telefonicky (prostredníctvom hlasového súhlasu).

 

 1. Zmluva medzi Bisnode a Zákazníkom v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek ústne, či písomné dohody a zadania týkajúce sa poskytovania Certifikačných, Prezentačných, alebo Informačných produktov. Akékoľvek prípadné dodatky a zmeny týkajúce sa tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne, e‐mailom, faxom, alebo telefonicky (prostredníctvom hlasového súhlasu).

 

 1. Bisnode je oprávnený zmeniť, alebo úplne nahradiť tieto Obchodné podmienky na základe rozhodnutia vedenia, alebo obchodnej politiky Bisnode. V prípade takejto zmeny ju Bisnode zverejní na svojej stránke www.bisnode.sk s určením jej platnosti a účinnosti. Ak zákazník nesúhlasí so zmenou Obchodných podmienok, je povinný oznámiť svoj nesúhlas písomne, najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti Obchodných podmienok, pričom ak sa Zákazník a Bisnode nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné zmluvné vzťahy a vyrovnať svoje vzájomné pohľadávky. Ak zákazník neoznámi Bisnode svoj nesúhlas so zmenou Obchodných podmienok vo vyššie uvedenej lehote, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Bisnode a Zákazníka sa odo dňa účinnosti riadia ďalej zmenenými Obchodnými podmienkami.

 

Článok III Čas plnenia, odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od platnosti Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Platnosť a účinnosť Zmluvy uzavretej na dobu určitú sa predlžuje o ďalšie obdobie rovnakej dĺžky trvania ako dojednaná doba trvania Zmluvy, a to aj opakovane (automatická prolongácia), pokiaľ je tak uvedené      v Objednávke / Zmluve. Užívateľ môže oznámiť Bisnode, že si neželá opakované predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy uzavretej na dobu určitú a to najneskôr 30 dní pred ukončením jej platnosti a to tak, že túto skutočnosť oznámi písomne na adresu sídla Bisnode.

 

 1. Bisnode je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia podmienok tejto Zmluvy zo strany Zákazníka. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia Zákazníkovi, pričom za doručenú sa považuje aj zásielka nevyzdvihnutá a to tretím dňom od uloženia a zásielka odmietnutá a to dňom odmietnutia jej prevzatia.

 

 1. Zákazník je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od Zmluvy pokiaľ do 3 (troch) pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy (pričom sa berie do úvahy dátum odoslania na pečiatke pošty) doručí Bisnode písomné, poštovým doručovateľom zaslané, odstúpenie od Zmluvy kde bude jasne identifikovateľný, s uvedením IČO, spolu s vrátením dokladov obdržaných od Bisnode. Bisnode je povinný tomuto zákazníkovi vrátiť platbu za cenu za objednané produkty.

 

Článok IV Cena, platobné podmienky

 

1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za objednané produkty a služby spolu s daňou z pridanej hodnoty, ktorá k nim bude priúčtovaná v zákonnej výške na účet Bisnode, najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu. Ak nie je stanovená splatnosť v zmluve inak, je splatnosť 14 dní od vystavenia daňového dokladu.

 

Článok V Certifikačné produkty

 

 1. Certifikačné produkty

 

1.1.   Rozsah a povinnosti

 

 1. „Certifikačné produkty“ je ktorýkoľvek certifikát udelený Zákazníkovi na základe splnenia podmienok daných Bisnode.

 

 1. Rozsah poskytovaných služieb je poskytovaný Zákazníkovi v rozsahu objednaných Certifikačných produktov .

 

 1. Zákazník je podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve povinný ukladať svoje účtovné uzávierky v zbierke listín príslušného registrového súdu a ak tak neučiní Bisnode nie je schopný overiť existenciu podmienok pre užívanie certifikácie. Zákazník môže prípadne účtovnú uzávierku pre spracovanie poskytnúť priamo Bisnode.

 

 

 1. Ak Bisnode na základe svojho monitoringu zistí porušenie podmienok zo strany Zákazníka pre získanie certifikácie, bude o tom okamžite Zákazníka informovať a to elektronickou formou v podobe e‐mailovej korešpondencie. Ak Zákazník v lehote do 30 kalendárnych dní od upozornenia neposkytne Bisnode potrebné vysvetlenie, alebo neuhradí dlžné záväzky, stráca posledným dňom tejto lehoty právo na užívanie certifikácie. Týmto dňom tiež končí platnosť tejto zmluvy, bez nároku Zákazníka na náhradu.

 

 1. Bisnode je povinný po úhrade faktúry zaslať Zákazníkovi certifikát v tlačenej podobe ako aj v elektronickej podobe na USB kľúči a to v jazykovej forme, ktorú Zákazník potvrdil pri objednaní produktu. Ak si Zákazník objednal aj aktívne webové logo certifikácie, zašle mu Bisnode html kódy pre zobrazenie webového loga, pričom je toto logo aktívne po dobu max. 12 mesiacov od objednania služby. Logo prestane byť aktívne aj v prípade, že u Zákazníka dôjde k zisteniu nových skutočností (zákazník sa dostane do likvidácie, bude zverejnená nová účtovná uzávierka ...). Ak si Zákazník objednal pasívne web logo certifikácie, zašle mu Bisnode grafickú podobu tohto loga a toto logo je platné neobmedzene.

 

1.2.        Zverejnenie certifikátov

 

1. Zákazník má právo po dobu platnosti tejto zmluvy využívať certifikačné logá  a marketingové podklady vo všetkých svojich tlačených či elektronických informačných a propagačných materiáloch. V prípade ukončenia zmluvy, alebo porušenia podmienok Zákazníkom, je Zákazník povinný odstrániť logo certifikátu zo všetkých svojich materiálov a naďalej ho v žiadnej podobe nevyužívať.

 

1.3.        Zodpovednosť za chyby

 

Bisnode nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nezrovnalosť, chybu, prerušenie, oneskorenie, alebo nedoručenie certifikátu spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami mimo pôsobenia Bisnode vrátane (ale nielen) živelných pohrôm, vojenských akcií, embárg, a pod.

 

2.      Prezentačné produkty

 

2.1.      Rozsah a povinnosti

 

1. Rozsah poskytovaných služieb je poskytovaný Zákazníkovi v rozsahu objednaných Prezentačných produktov .

 

 1. Prezentácia je poskytovaná on‐line prostredníctvom Internetu a spoločnosť Bisnode je povinná vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti jeho portálov. Bisnode pritom nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a škody spôsobené nefunkčnosťou, či výpadkom internetovej siete, či aplikácií potrebných k zabezpečeniu služby, alebo iných škôd spôsobených priamym prelinkom na internetové stránky uvedené na portáli Bisnode.

 

 1. Zákazník je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje a neposkytovať ich akýmkoľvek tretím stranám a pri akomkoľvek podozrení o zneužívaní svojich prihlasovacích údajov kontaktovať Bisnode a požiadať o ich zmenu.

 

 1. Zákazník je povinný dodať Bisnode všetky podklady pre zápis prezentácie profilu (ďalej iba „Zápis“), vrátane grafických príloh. Za obsah Zápisu zodpovedá Zákazník, Bisnode má právo na základe vlastných etických pravidiel a všeobecných špecifikácií posúdiť znenie Zápisu, formu, veľkosť a grafické stvárnenie predlohy a previesť prípadné zmeny dodanej grafickej predlohy alebo previesť opravy zjavných chýb dodaných podkladov. Ak Zákazník tieto podklady nedodá, Bisnode pripraví Zápis profilu z dostupných

informácií, aj keď nie sú úplné.

 

5. Zákazník je povinný dodať Bisnode pravdivé a nezavádzajúce údaje. Zákazník týmto prehlasuje, že má oprávnenie predávať, alebo poskytovať zverejnené výrobky a/alebo služby.

 

 1. Zákazník súhlasí s tým, že zápisy sú graficky, aj obsahovo obmedzené podľa pravidiel prezentačných produktov, hlavne však musí byť dodržaný jednotný formát údajov zapísaných v profile, vrátane typu a veľkosti písma.

 

 1. V prípade, že Zákazník použije v grafickej predlohe akékoľvek fotografické, grafické, alebo textové podklady, ktoré sú chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva (vrátane autorského zákona a zákona o ochranných známkach), je Zákazník povinný používať iba také podklady pre Zápis, u ktorých je vlastníkom autorských práv, alebo podobných práv k duševnému vlastníctvu, alebo ku ktorým má oprávnenie autora či vlastníka práv

k duševnému vlastníctvu k ich použitiu podľa tejto zmluvy a odmena za toto použitie bola uhradená. Vyššie uvedené platí aj v prípade použitia písomností osobnej povahy, podobizne, obrazových prejavov, snímkov a zvukových záznamov, týkajúcich sa tretej osoby, alebo jej prejavov osobnej povahy. Zákazník zodpovedá Bisnode za škodu, ktorá Bisnode vznikla porušením tohto článku.

 

2.2.      Zverejnenie údajov, aktualizácia

 

 1. Zákazníkovi je po spracovaní zmluvy zaslaný náhľad profilu s údajmi, ktoré budú zverejnené. Zákazník je povinný zaslať Bisnode potvrdený náhľad profilu do 7 dní po jeho obdržaní. V prípade, že Zákazník nepošle potvrdený náhľad späť Bisnode v uvedenej lehote, považujú sa všetky údaje uvedené v náhľade za odsúhlasené.

 

 1. Zákazník má právo opraviť údaje v jeho firemnom profile pri akejkoľvek zmene údajov, týkajúcich sa jeho firmy, buď prostredníctvom hesla, ktoré je súčasťou ním zakúpeného programu, alebo upozornením pracovníka servisu (e‐mailom, faxom, telefonicky), ktorý tieto údaje upraví či doplní.

 

3. Bisnode je oprávnený vykonať zmenu údajov o Zákazníkovi aj v prípade, že zistí ich zmenu z iných zdrojov, a neobdrží do 10 dní po písomnej výzve Zákazníkovi žiadne negatívne stanovisko od Zákazníka pre jej vykonanie.

 

2.3.   Zodpovednosť za chyby

 

 1. Zákazník je povinný chybu zápisu písomne uplatniť u Bisnode, najneskôr do troch mesiacov po spustení prezentácie a ostatné chyby do 30 dní po spustení služby, inak jeho nárok z chýb zaniká.

 

 1. Zápis má chyby, ak bol zmenený obsah (text) Zápisu, alebo bola podstatne zmenená grafická predloha (logo) Zápisu bez súhlasu Zákazníka, alebo Zápis nebol spustený v dojednanom termíne, alebo boli v Zápise v rozpore s náhľadom profilu potvrdeným Zákazníkom uvedené mylné údaje, alebo bol text Zápisu uverejnený tak, že bol znehodnotený Zápis Zákazníka.

 

 1. Ak Zákazník neodošle Bisnode potvrdený náhľad profilu podľa článku VI, bod.1, alebo sú na potvrdenom náhľade chyby, alebo Zákazník nedodá kompletné podklady podľa čl. V., bod 4 týchto Obchodných podmienok, nepovažuje sa to za chybu plnenia zo strany Bisnode. Taktiež sa za chybu plnenia nepovažuje prevedenie úprav v názvoch skupín výrobkov a služieb vo vyhľadávači WLW a opráv a doplnení profilov firiem o informácie získané z verejne dostupných zdrojov.

 

 1. V prípade, že Zákazník neoznámi Bisnode písomne chyby zápisu v lehote, v ktorej je oprávnený uplatniť chyby podľa článku VII. bod 1, považuje sa to za nesplnenie povinnosti stanovenej v § 384 Obchodného zákonníka a Bisnode nie je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že Zákazník túto povinnosť nesplnil, najmä škodu vzniknutú do doby splnenia povinnosti informovať o vzniku, alebo možnosti vzniku škodnej udalosti.

 

 1. Týmito zmluvnými podmienkami sa vylučuje možnosť požadovať náhradu priemerného zisku namiesto skutočného zisku podľa § 381 Obchodného zákonníka.

 

3.         Informačné produkty

 

3.1.      Rozsah a povinnosti

 

 1. „Informačné služby“ sú akékoľvek informačné produkty a služby poskytované Zákazníkovi spoločnosťou Bisnode.

 

 1. Rozsah poskytovaných služieb je poskytovaný Zákazníkovi v rozsahu objednaných Informačných služieb.

 

 1. Ak sú súčasťou zakúpenej služby kredity/paušál tieto budú Zákazníkovi aktivované obratom po nadobudnutí platnosti zmluvy, príp. po uhradení faktúry. Zákazník môže kedykoľvek zdarma požiadať o zrušenie kreditného

/paušálneho účtu, pričom predplatený, nevyčerpaný kredit/paušál sa pri rušení účtu nevracia.

 

 1. Ak je súčasťou zakúpenej služby monitoring zmien, je počet monitorovaných subjektov obmedzený podľa zakúpeného informačného produktu.
 2. Zákazník je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje a prístupové heslá a neposkytovať ich akýmkoľvek tretím stranám a pri akomkoľvek podozrení o zneužívaní svojich prihlasovacích údajov kontaktovať Bisnode a požiadať o ich zmenu.

 

 

 1. Zákazník berie na vedomie, že obsah informačných produktov je vlastníctvom Bisnode. Zákazník nesmie  kopírovať,  prenášať či  sprístupniť v akejkoľvek forme informácie obsiahnuté v informačných produktoch, alebo ich časti, mimo svojej organizácie. Zákazník je povinný zabrániť akémukoľvek zneužitiu Informačných služieb, alebo informácií v nich obsiahnutých, svojimi zamestnancami, alebo treťou osobou. Použitie jednotlivých informácií získaných z informačných produktov Bisnode na ďalší predaj či iné šírenie v akejkoľvek podobe bez uzatvorenia zvláštnej zmluvy je zakázané.

 

 1. Zákazník berie na vedomie, že software použitý v rámci Informačných služieb je vlastníctvom skupiny Bisnode a obsahuje autorské práva, ktoré sú predmetom zákonnej ochrany. Zákazník nesmie dekompilovať, kopírovať, prenášať, zverejňovať ani poskytovať akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme software, dáta a dátové štruktúry, ktoré sú súčasťou Informačných služieb.

 

3.2.     Kvalita a úplnosť údajov

 

 1. Bisnode a ďalší producenti dát sa snažia o dodržanie termínov jednotlivých aktualizácií Informačných služieb, vo výnimočných prípadoch si však vyhradzujú právo na  rozumné  oneskorenie  v záujme  kvality,  funkčnosti a úplnosti dát a softwaru obsiahnutých v aktualizácii dát Informačných produktov.

 

 1. Bisnode a ďalší producenti dát sa snažia o čo najvyššiu kvalitu a úplnosť dát obsiahnutých v informačných produktoch a službách. Bisnode ani ďalší producenti dát však nenesú žiadnu zodpovednosť za správnosť dát obsiahnutých v informačných produktoch, ani za vhodnosť využitia informačných produktov, alebo informácií obsiahnutých v týchto produktoch na zamýšľané účely. Bisnode ani ďalší producenti dát nenesú žiadnu   zodpovednosť   za    akékoľvek    straty    spôsobené    komukoľvek v dôsledku použitia informácií obsiahnutých v informačných produktoch, alebo v dôsledku vypadnutia systému. Zákazník v tejto súvislosti prehlasuje, že bol pred objednaním Informačných služieb oboznámený s ich obsahom. Jediná povinnosť Bisnode a jediná a výlučná prípadná náhrada pre užívateľa sa obmedzuje na náhradné sprístupnenie Informačných služieb (napr. bezplatné nahradenie čerpania chybných informácií).

 

3.3.     Zodpovednosť za chyby

 

1. Bisnode ani ďalší producenti dát nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nezrovnalosť, chybu, prerušenie, alebo oneskorenie v sprístupnení Informačných služieb spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami mimo


výšky zjednanej ceny za Certifikačné produkty, pri ktorom došlo k porušeniu povinností a vzniku škody.

 

 1. Pri omeškaní Zákazníka s úhradou odmeny za Certifikačné produkty si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc prvým dňom omeškania Zákazníka s úhradou odmeny až do zaplatenia. V prípade, ak omeškanie Zákazníka s úhradou odmeny za Certifikačné produkty bolo kratšie ako 45 dní po splatnosti daňového dokladu vystaveného Bisnode, môže Bisnode, na žiadosť Zákazníka od takejto zmluvnej pokuty upustiť. Žiadosť Zákazníka musí byť v takomto prípade podaná písomne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky na náhradu škody spôsobené Bisnode konaním Zákazníka.

 

 1. Zákazník súhlasí s tým, že v prípade, ak napriek opakovanému upozorneniu Bisnode neuhradí pohľadávku Bisnode vyplývajúcu zo Zmluvy, môže ho Bisnode zverejniť v zozname neplatiacich firiem a to po celý čas až do vykonania úplnej úhrady vzniknutej pohľadávky.

 

 

Článok VII Súhlas so spracovaním údajov

 

 1. Zákazník uzatvorením Zmluvy (podľa článku II Obchodných podmienok) potvrdzuje, že bol oboznámený so svojimi oprávneniami, bol informovaný o účele produktov a služieb Bisnode a súhlasí so zverejnením svojich osobných či identifikačných údajov (ďalej iba „Údaje“) v produktoch Bisnode či Bisnode príbuzným spoločnostiam v rámci skupiny Bisnode. Zákazník je oprávnený tento súhlas odvolať doporučeným listom. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, má sa za to, že Zákazník nepožaduje u svojich osobných údajov vyznačiť, že si neželá byť kontaktovaný na marketingové účely. Zákazník ďalej udeľuje súhlas k spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Bisnode pre účely ponúkania obchodu a služieb a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, ako aj 5 rokov po jeho skončení. Tento súhlas k spracovaniu údajov pre účely ponúkania obchodu a služieb je možné písomne odvolať doporučeným listom.

 

 1. Zákazník súhlasí s tým, aby ho Bisnode informoval o svojich produktoch a službách či pravidelne vyzýval k aktualizácii údajov prostredníctvom elektronickej, alebo inej komunikácie.

 

 1. Zákazník súhlasí s tým, že zverejnenie Údajov v produktoch Bisnode umožňuje vyhľadávanie jeho identifikačných, kontaktných a iných údajov poskytnutých Bisnode na základe Zmluvy podľa akéhokoľvek zadaného vstupného reťazca.

 

Článok VIII Ostatné dojednania

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom.

 

 1. Vsě  tky spory medzi spolocnostǒ  u BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. a Zákaznıkom vrátane sporov o platnost,̌  vyḱ  lad alebo zrusenie nárokov súvisiacich so Zmluvou alebo s Obchodnymi podmienkami BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. budú riesené

 

pôsobenia Bisnode vrátane (ale nielen) živelných pohrôm, vojenských akcií,


pred  Vseobecnym


Rozhodcovskym


súdom SR zriadeným Komorou kominárov

 

embárg, a pod.                                                                                                     Slovenska, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (d-alej len

 

„rozhodcovský    súd“)    jednym


rozhodcom podla


vnútornych predpisov

 

2.   Zákazník   berie   týmto   na   vedomie,   že   uvedenie   e‐mailových   adries v zakúpených databázach neznamená automatický súhlas ich vlastníkov so zasielaním nevyžiadaných ponúk. Zákazník sa zaväzuje postupovať pri využívaní týchto adries v súlade s platnou legislatívou.

 

 

Článok VI Zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty

 

 1. Bisnode zodpovedá Zákazníkovi za škodu, ktorá mu vznikla porušením povinností zo strany Bisnode v rozsahu uvedenom v nasledujúcich ustanoveniach, pokiaľ Bisnode nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou jeho zodpovednosť.

 

 1. Celková náhrada škody, vrátane ušlého zisku v prípade, že Zákazníkovi vznikne škoda z porušení zmluvných povinností Bisnode je obmedzená maximálne do

 

rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd, ak strany neurcia inak. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konecné a záväzné. Strany sa vyslovne dohodli na moznosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona c.̌ 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konanı.́

 

 1. V prípade, že niektorá časť týchto Obchodných podmienok, alebo Zmluvy bude považovaná za neplatnú, alebo bude v rozpore s platným právnym poriadkom, ostatné ustanovenia zostávajú naďalej v platnosti.

 

 1. Tieto Obchodné podmienky v znení k 01.03.2017 a sú k dispozícii na webovej stránke Bisnode ‐ www.bisnode.sk ( http://www.bisnode.sk/vop ), resp. na inej adrese, ktorú Bisnode Užívateľovi oznámi.