Hľadať

Všeobecné obchodné podmienky - certifikácia / prezentácia

Aktuálne znenie platné od: 25.5.2018

I. Predmet Všeobecných obchodných podmienok (ďalej iba „VOP“), a uzatvorenie Zmluvy

1. Tieto VOP upravujú podmienky na poskytovanie produktov a služieb (ďalej iba „Produkty“) spoločnosti Bisnode Slovensko, s.r.o., IČO: 35840404, so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105257/B (ďalej iba „Bisnode“), medzi Bisnode a užívateľom, ktorým sa rozumie právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ (ďalej iba „Užívateľ“) (ďalej iba „Zmluva“).

2. Zmluva je uzatvorená vtedy, ak sa uzavrie v písomnej podobe alebo ak je Užívateľom vyplnený, podpísaný a doručený Bisnode platný formulár objednávky a Bisnode objednávku do 3 pracovných dní od doručenia neodmietne, alebo ak je obsah Zmluvy zachytený prostredníctvom zaznamenaného hlasového súhlasu v rámci telefónneho rozhovoru. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týmito VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

3. Pravidlá používania Produktov a nakladania s informáciami obsiahnutými v Produktoch, konkrétne účely, na ktoré môžu byť Produkty využívané, sú popri týchto VOP špecifikované tiež v objednávke Produktu, ktorá tvorí súčasť zmluvy.

II. Oprávnenie používať Produkty

1. Na základe Zmluvy má Užívateľ nevýhradné, neprenositeľné a na čas trvania Zmluvy časovo obmedzené právo používať Produkty špecifikované v Zmluve, s výnimkou ustanovenia čl. IV. B., ods. 2.

2. Výrobky a informácie uvedené v Produktoch (dátové extrakty) slúžia predovšetkým k napĺňaniu nasledujúcich účelov: (i) minimalizácia kreditného (úverového) rizika najmä v súvislosti s predchádzaním podvodov, identifikácia nízkej bonity, kredibility či platobnej morálky tretích osôb, (ii) realizácia obchodných a marketingových stratégií v oblasti B2B (obchodné aktivity zamerané na podnikateľské subjekty), (iii) vytváranie analytických modelov, (iv) hodnotenie rizika na účely AML, (v) kontrola, prevencia a detekcia podvodného konania, (vi) historické, štatistické a vedecké účely a (vii) aktualizácie údajov o podnikateľských subjektoch za účelom realizácie obchodných stratégií Užívateľa. Konkrétne účely, na ktoré môžu byť Produkty využívané, sú vždy špecifikované v Zmluve.

III. Obmedzenia zodpovednosti za Produkt a dáta získané z Produktu

1. Bisnode ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť využitia Produktov alebo informácií v Produktoch obsiahnutých na Užívateľom zamýšľané účely. Bisnode v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné straty, ušlý zisk či nepriame škody, hlavne z dôvodu nepravdivých údajov uvedených Užívateľom Bisnode a/alebo oneskoreným uplatnením chýb Produktu zo strany Užívateľa.

2. Bisnode zodpovedá za to, že Produkt ku dňu dohodnutému na sprevádzkovanie prístupu nemá chyby, kvôli ktorým by nemohol byť užívaný v súlade so Zmluvou. Ak Produkt bude mať chybu znemožňujúcu jeho využitie zo strany Užívateľa, Užívateľ ju Bisnode písomne oznámi hneď, ako ju zistí a Bisnode ju bezplatne odstráni do 14 dní od doručenia takého oznámenia.

3. Celková prípadná zodpovednosť Bisnode za škodu a/alebo chyby a/alebo bezdôvodné obohatenie sa zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou týkajúca sa všetkých nárokov Užívateľa, ak by vznikla, je obmedzená na čiastku rovnajúcu sa cene bez DPH uhradenej Bisnode Užívateľom za Produkt v priebehu posledných dvanástich mesiacov užívania Produktu Užívateľom.

4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Bisnode pri poskytovaní Produktov sú považované hlavne prekážky spočívajúce v prerušení funkčnosti internetovej siete, aplikácii potrebných na zabezpečenie prevádzky produktov u Užívateľa alebo v zásahu vyššej moci (t. j. neodvrátiteľné a/alebo nepredvídateľné prekážky plnenia záväzku Bisnode akejkoľvek povahy, hlavne živelné katastrofy, havárie či poruchy).

IV. Podmienky užívania Produktov

1. Bisnode zaisťuje pre Užívateľa v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny nevyhnutnú obsahovú a technickú podporu na telefónnej linke: 032/746 26 40 alebo e-maile: info@bisnode.sk, prípadne na inej telefónnej linke či emaile uvedených na internetových stránkach Bisnode a označené výhradne ako „Technická podpora“.

2. Užívateľ berie na vedomie, že nečerpaním služieb a nevyužitím Produktov mu nevzniká právo na akúkoľvek kompenzáciu, náhradu, zľavu či zníženie ceny za Produkty či vrátenie akéhokoľvek plnenia prijatého zo strany Bisnode od Užívateľa.

3. Vzhľadom k povahe Produktov, ktoré sa neustále vyvíjajú, si Bisnode vyhradzuje právo:

a) požadovať od Užívateľa uzavretie zmluvy o odovzdaní osobných údajov či zmluvy o spracovaní osobných údajov za obvyklých podmienok, a to v lehote určenej Bisnode nie kratšej ako 14 dní od doručenia návrhu takejto zmluvy; v prípade neuzatvorenia takejto zmluvy je Bisnode oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Užívateľ nemá nárok na finančnú kompenzáciu alebo na vrátenie, či zníženie ceny Produktov,

b) zmeny obsahu Produktov a zmeny alebo obmedzenie ich funkcionality v prípade, že by to bolo nevyhnutné v dôsledku potreby zabezpečenia súladu obsahu s príslušnými aplikovateľnými právnymi predpismi alebo z iných podstatných prevádzkovo-technických dôvodov na strane Bisnode; Bisnode v takom prípade upraví obsah Produktov alebo zmení resp. obmedzí ich funkcionalitu v nevyhnutnom rozsahu zaisťujúcim súlad s legislatívou tak, aby Produkty i naďalej v najvyššej možnej miere naplňovali účel Zmluvy; v takom prípade nemá Užívateľ nárok na finančnú kompenzáciu alebo na vrátenie alebo zníženie ceny Produktov,

c) nahradenie poskytovaných Produktov inými produktmi s obdobnou funkcionalitou v prípade, že by to bolo nevyhnutné v dôsledku potreby zabezpečenia súladu obsahu s príslušnými aplikovateľnými právnymi predpismi alebo z iných podstatných prevádzkovo-technických dôvodov na strane Bisnode; v takom prípade je Užívateľ oprávnený od zmluvy do 30 dní od nahradenia Produktu odstúpiť a požadovať vrátenie pomerne predplatenej a nevyčerpanej časti ceny Produktu; Užívateľ však v takomto prípade nemá nárok na náhradu akejkoľvek škody.

IV. A. Podmienky užívania prezentačných Produktov

1. Predmetom poskytnutia prezentačných Produktov je záväzok Bisnode zaradiť informačný zápis o Užívateľovi (ďalej iba „Zápis“) do on-line informačných Produktov – vyhľadávačov, prevádzkovaných Bisnode (ďalej iba „Portál“). Zápis Užívateľa je uverejnený v rozsahu dohodnutom v zmluve.

2. Ak sa zmluvné strany v Zmluve dohodli, zaväzuje sa Užívateľ v termíne uvedenom v Zmluve odovzdať Bisnode kompletné podklady pre Zápis vrátane grafickej predlohy. Za obsah Zápisu zodpovedá Užívateľ, Bisnode má právo na základe vlastných etických pravidiel Zápisu a technickej špecifikácie Portálov posúdiť znenie Zápisu, formu, veľkosť a grafické stvárnenie Zápisu a urobiť prípadné zmeny dodanej grafickej predlohy Zápisu vrátane opravy zjavných nedostatkov a chýb. Ak Užívateľ nedodá kompletné podklady podľa predchádzajúcej vety v lehote stanovenej v Zmluve, je spoločnosť Bisnode oprávnená pripraviť Zápis s údajmi, ktoré majú byť zverejnené na základe Užívateľom odovzdaných alebo všeobecne známych podkladov. Zákazník je povinný uviesť v návrhu zápisu pravdivé a nezavádzajúce údaje. Užívateľ týmto prehlasuje, že má potrebné oprávnenia na predaj výrobkov a/alebo poskytovanie služieb zverejnených v Zápise, a to vrátane autorských práv v potrebnom rozsahu k všetkým podkladom poskytnutých Bisnode pre Zápis. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú Bisnode v dôsledku porušenia tohto ustanovenia.

3. Zákazníkovi bude po spracovaní jeho zmluvy zaslaná informácia o zverejnení informačného Zápisu s údajmi, ktoré majú byť zverejnené (spravidla prostredníctvom aktívneho URL záznamu). Zápis má chyby výhradne vtedy, ak bol podstatne zmenený obsah (text) alebo grafická predloha (logo) Zápisu bez súhlasu Užívateľa so zohľadnením vykonania zmien zo strany Bisnode podľa ods. 2. tohto článku, alebo bol text Zápisu uverejnený tak, že bol znehodnotený Zápis Užívateľa. Za chybu v Zápise nie je považované vykonanie úpravy v odborných názvoch skupín výrobkov a služieb na Portáli a v Zápise Užívateľa o informácie získané z verejne dostupných zdrojov.

IV. B. Podmienky užívania certifikačných Produktov

1. Predmetom poskytnutia certifikačných Produktov je záväzok Bisnode poskytnúť Užívateľovi príslušný certifikačný Produkt dohodnutý v Zmluve. Na poskytnutie certifikačných produktov vyžaduje Bisnode zo strany Užívateľa splnenie ekonomických kritérií a iných povinností, ktoré sú vždy k danému Produktu v aktuálnom znení k dispozícii na www.bisnode.sk/vop. Tieto podmienky je spoločnosť Bisnode oprávnená jednostranne zmeniť. Užívateľ sa zaväzuje bezvýhradne dodržiavať podmienky užívania daného certifikačného Produktu uvedené v príručke, ktorú dostane Užívateľ vždy k zakúpenému certifikačnému Produktu.

2. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, je Užívateľ oprávnený používať poskytnutý off-line certifikačný produkt na čas neurčitý.

3. Užívateľ berie na vedomie, že ak prestane spĺňať podmienky zakúpeného on-line certifikačného Produktu v podobe „aktívneho webového loga“ (ďalej iba „Weblogo“) v aktuálnej podobe uvedenej na www.bisnode.sk, prestane sa Weblogo Užívateľovi zobrazovať v súlade s týmito podmienkami.

4. Ak Užívateľ obdržal po preprave certifikačný Produkt poškodený, je oprávnený ho v lehote 14 dní od obdržania reklamovať, výhradne však doručením poškodeného Produktu do sídla Bisnode. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V. Cena a platobné podmienky

1. Ceny za Produkty sú dohodnuté v príslušnej Zmluve. Ak nie je v Zmluve splatnosť ceny dohodnutá, je cena splatná do 14 dní od doručenia faktúry Bisnode, a to bankovým prevodom na číslo účtu uvedené na faktúre. Užívateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bisnode oprávnený započítať si akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Bisnode.

VI. Trvanie a ukončenie Zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na čas určitý stanovený v Zmluve. Zmluva sa predlžuje na rovnako dlhé obdobie, ako bol dohodnutý čas trvania Zmluvy, a to aj opakovane, ak žiadna zo strán nedoručí najneskôr 60 kalendárnych dní pred uplynutím dohodnutej dĺžky trvania Zmluvy druhej strane písomné oznámenie o tom, že o takéto predĺženie Zmluvy nemá záujem.

2. Užívateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť bez uvedenia dôvodu, ak Užívateľ doručí písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy Bisnode, a to:

 

a) najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia Zmluvy. Odstúpenie je v tomto prípade bez akéhokoľvek nároku zo strany Bisnode;

 

b) najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia Zmluvy, ak zároveň v tejto lehote uhradí odstupné - storno poplatok vo výške 150 EUR (slovom: stopäťdesiat eur).

 

3. spoločnosť Bisnode je ďalej oprávnená Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty s účinkami k dátumu doručenia výpovede v prípade:

a) omeškania Užívateľa s akoukoľvek platbou či jej časťou aj po zaslaní upomienky zo strany Bisnode;

b) ak Užívateľ vstúpil do likvidácie, bola u neho zavedená nútená správa, bolo začaté insolvenčné konanie, výkon rozhodnutia či exekúcia;

c) ak (i) Užívateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu a/alebo VOP či (ii) ak Užívateľ Zmluvu a/alebo VOP porušuje opakovane aj napriek písomnému upozorneniu Bisnode s poskytnutím dodatočnej priemernej lehoty na nápravu, hoci je to porušovanie nepodstatným spôsobom, alebo (iii) v prípade, že Užívateľ poruší svoje povinnosti voči Bisnode stanovenej právnymi predpismi či sa dopustí konania naplňujúceho znaky nekalej súťaže alebo iného zavrhnutiahodného konania; za porušenie Zmluvy a/alebo VOP podstatným spôsobom sa považuje hlavne, ale nie však výlučne, porušenie čl. II ods. 1. VOP Užívateľom;

d) ak nie je možné ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode z technických, prevádzkových, legislatívnych alebo ekonomických dôvodov spravodlivo požadovať, prípadne ďalšie poskytovanie Produktov zo strany Bisnode by v dôsledku uvedených dôvodov bolo ekonomicky nerentabilné.

4. Užívateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty v prípade opakovaného preukázateľného a zavineného porušenia podmienok poskytovania Produktov zo strany Bisnode, keď Bisnode chyby v plnení neodstráni ani po písomnom upozornení Užívateľa v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 14 dní.

5. Ak Užívateľ nezaplatí v lehote splatnosti cenu za Produkty, môže Bisnode Užívateľovi obmedziť poskytovanie Produktov, pričom v takom prípade Užívateľ nemá nárok na žiadnu zľavu z ceny a Bisnode nezodpovedá za škody ani iné ujmy vzniknuté Užívateľovi.

6. V prípade, že Užívateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu neuhradí záväzok voči spoločnosti Bisnode v súvislosti so Zmluvou, môže ho Bisnode zverejniť vo svojich Produktoch či v produktoch koncernových spoločností Bisnode s informáciou, že ide o osobu, ktorá neplatí svoje záväzky, a to s uvedením podrobností ohľadne záväzku.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ berie na vedomie, že využitím Produktov sa môže stať prevádzkovateľom osobných údajov obsiahnutých v Produktoch. Užívateľ v úlohe prevádzkovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje obsiahnuté v Produktoch bude spracúvať výlučne za účelom spracúvania vyplývajúceho z čl. II ods. 2 VOP a zo Zmluvy. Bisnode nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zneužitie osobných údajov alebo za ich nezákonné spracúvanie alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi zo strany Užívateľa.

2. Užívateľ sa zaväzuje, že vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonalo v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ("GDPR"), a že do spracúvania začlení nevyhnutné záruky tak, aby splnil požiadavky právnych predpisov a ochránil práva dotknutých osôb.

3. Užívateľ bude spolupracovať v oblasti ochrany osobných údajov na požiadanie s dozorným úradom a zaväzuje sa bezodkladne Bisnode oznámiť povahu a obsah takejto spolupráce a prípadných vyšetrovaní dozorného úradu, ktorých bude Užívateľ účastníkom, ak sa táto spolupráca alebo vyšetrovanie bude týkať Produktov a údajov v Produktoch obsiahnutých.

4. Užívateľ berie na vedomie, že oznamovaciu povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov obsiahnutých v Produktoch alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 19 GDPR spoločnosť Bisnode plní prostredníctvom aktualizácií Produktov, ak sú aktualizácie súčasťou Zmluvy, nie informácií Užívateľovi o jednotlivých konkrétnych prípadoch opravy, vymazania či obmedzenia spracúvania, ak nie je dohodnuté inak.

5. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ - V súlade so zásadou transparentnosti sa Užívateľ zaväzuje, že ak získa z Produktov osobné údaje tretích osôb, bude plniť svoju informačnú povinnosť v rozsahu uvedenom v článku 14 GDPR, najmä o kategóriách získaných osobných údajov a o ich zdroji, a to spôsobom uvedeným ďalej v tomto odseku. S prihliadnutím na frekvenciu využívania produktov a objem údajov získaných z Produktov je Užívateľ za účelom zaistenia informačnej povinnosti a transparentnosti ohľadom užívania Produktov ako zdroja osobných údajov povinný uvádzať v rámci svojej informačnej povinnosti (ktorú plní prostredníctvom zmluvy, obchodných podmienok či iného dokumentu, s ktorým sa klient Užívateľa či iný subjekt údajov môže preukázateľne oboznámiť) odkaz na Politiku ochrany osobných údajov Bisnode dostupnú prostredníctvom https://www.bisnode.sk/privacy vo vzťahu k informáciám o ochrane osobných údajov, napr.: „Údaje boli získané od Bisnode; viac informácií o spoločnosti Bisnode a jej spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.bisnode.sk/privacy“.

6. Ak poskytuje Užívateľ v rámci plnenia Zmluvy Bisnode akékoľvek osobné údaje, Užívateľ prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený tieto osobné údaje Bisnode poskytnúť za účelom plnenia Zmluvy a získal súhlas dotknutých osôb s takýmto poskytnutím, prípadne mu svedčí iný právny titul, pričom o tomto odovzdaní a ďalšom spracúvaní osobných údajov boli dotknuté osoby vopred zo strany Užívateľa informované. Dotknutá osoba je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať svoj predtým udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a rovnako tak aj Užívateľ je oprávnený od Bisnode požadovať, aby ďalej nepoužíval osobné údaje, ktoré jej Užívateľ poskytol. Ak plnenie Zmluvy nie je objektívne možné bez spracúvania osobných údajov Užívateľa, resp. dotknutých osôb, poskytnutých Bisnode, je Bisnode v prípade odvolania súhlasu s ich spracúvaním oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Užívateľ, resp. dotknutá osoba, je oprávnená požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania. Užívateľ, resp. dotknutá osoba, je ďalej oprávnená vzniesť námietku voči spracúvaniu, má právo získať od Bisnode svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať, aby Bisnode postúpil tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

7. Sprostredkovateľ - V prípade, že Bisnode na základe Zmluvy bude pre Užívateľa (ako prevádzkovateľa) spracúvať osobné údaje, Užívateľ výslovne poveruje Bisnode spracúvaním osobných údajov, ktoré Užívateľ Bisnode poskytne. Užívateľ tiež súhlasí s tým, aby Bisnode v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku. VII. ods. 7 VOP poveril spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, pričom Bisnode sa zaväzuje:

a) prijať také technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil dostatočnú úroveň zabezpečenia osobných údajov a aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov, a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracúvania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti sprostredkovateľa vyplývajúce z právnych predpisov;

b) informovať Užívateľa o akýchkoľvek iných sprostredkovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním osobných údajov, o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytne tak Užívateľovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto ďalších sprostredkovateľov námietky. Mimo ďalších sprostredkovateľov, voči ktorým Užívateľ nič nenamietal, Bisnode nezverí spracúvanie osobných údajov žiadnej tretej osobe. Ak Bisnode zapojí ďalšieho sprostredkovateľa, aby vykonal určité činnosti spracúvania, uloží tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tomto čl. VII. ods. 7 VOP, a to najmä povinnosť poskytnutia dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a právnych predpisov na ochranu osobných údajov;

c) zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať u Bisnode osobné údaje boli zaviazané k mlčanlivosti ohľadom spracúvaných osobných údajov;

d) poskytnúť Užívateľovi v súlade so svojou roľou sprostredkovateľa podľa tohto ods. nutnú súčinnosť a byť mu nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa osobných údajov, a to pri zohľadnení povahy spracúvania a informácií, ktoré má Bisnode k dispozícii, a prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, bude Bisnode Užívateľovi pomáhať pri reagovaní na uplatnené práva dotknutých osôb;

e) spracúvať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa;

f) že na základe pokynu Užívateľa osobné údaje buď vymaže, alebo ich vráti Užívateľovi po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním, a vymaže existujúce kópie, pokiaľ uloženie daných osobných údajov nie je vyžadované zákonom alebo ak Bisnode nesvedčí iný právny titul pre uchovanie a ďalšie spracúvanie poskytnutých osobných údajov;

g) poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa, a umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným auditorom, ktorého Užívateľ poveril, ak týmto auditom prispeje, a  to v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na zabezpečenie alebo doloženie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi, a to výlučne vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým Bisnode Užívateľom. Užívateľ oznámi Bisnode plánovaný termín auditu či kontroly najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho konaním.

8. V prípade, že obsah Produktov bude ovplyvnený v dôsledku uplatnenia práva dotknutej osoby na vymazanie, na obmedzenie spracúvania alebo na inú úpravu osobných údajov, nezakladá takáto zmena v obsahu Produktu akékoľvek porušenie Zmluvy zo strany Bisnode a poskytovanie Produktu bude naďalej plnené v súlade so zmluvou a za dohodnutých podmienok v stave upravenom v dôsledku uplatnenia takéhoto práva dotknutej osoby.

9. Bisnode prehlasuje, že osobné údaje spracúvané Bisnode budú spracúvané v súlade s politikou ochrany osobných údajov Bisnode. Politika ochrany osobných údajov Bisnode obsahuje podrobný popis spôsobu spracúvania osobných údajov a práv a povinností týkajúcich sa ochrany osobných údajov spracúvaných Bisnode a je dostupná prostredníctvom https://www.bisnode.sk/privacy. Užívateľ potvrdzuje, že sa s touto politikou ochrany osobných údajov Bisnode zoznámil a súhlasí s ňou.

10. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku Užívateľa uvedeného v tomto čl. VII. je Bisnode oprávnený od zmluvy odstúpiť.

VIII. Ostatné a záverečné ustanovenia

1. Označením príslušného poľa na konci týchto VOP Užívateľ udeľuje súhlas k tomu, aby Bisnode uvádzal informáciu o tom, že Užívateľ je jeho zákazníkom vo svojich referenčných a informačných brožúrach. V prípade, že v rámci referencie podľa predchádzajúcej vety dôjde k uvedeniu osobných údajov v referenčných a informačných brožúrach, má Užívateľ, resp. dotknutá osoba možnosť kedykoľvek odvolať predtým udelený súhlas kontaktovaním Bisnode, prípadne má možnosť uplatniť všetky práva dotknutých osôb podľa GDPR a ďalších právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

2. Označením príslušného poľa na konci týchto VOP Užívateľ udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení, marketingových ponúk a ďalších zaujímavých informácií zo strany Bisnode, a to aj prostredníctvom elektronického kontaktu (email, SMS). Za účelom ponuky obchodu a služieb môžu byť podrobnosti elektronického kontaktu a ďalšie osobné údaje Užívateľa využité aj v rámci Skupiny Bisnode, a to aj po dobu piatich (5) rokov po skončení zmluvného vzťahu, pričom Užívateľ súhlasí so zasielaním obchodných oznámení tiež zo strany členov Skupiny Bisnode. Užívateľ berie na vedomie, že aj v prípade neudelenia súhlasu je Bisnode oprávnený Užívateľovi zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa Produktov a obdobných služieb Bisnode na adresu, emailovú adresu či prostredníctvom SMS na telefónne číslo Užívateľa, ak sa stane užívateľ zákazníkom Bisnode, ak Užívateľ nevyjadrí nesúhlas s týmto marketingovým oslovovaním.

3. Žiadne práva vzniknuté Užívateľovi zo Zmluvy, a ani Zmluva ako celok, nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho písomného (nie však e-mailom) súhlasu Bisnode na akúkoľvek tretiu osobu.

4. Všetky oznámenia týkajúce sa Zmluvy či VOP určené pre Užívateľa môžu byť zasielané na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Zmluve, ak tieto VOP a/alebo Zmluva nepožadujú zachovanie písomnej formy oznámenia; v takom prípade budú doručované na adresu Užívateľa uvedenú v Zmluve. Zmenu adries na doručovanie je Užívateľ povinný oznámiť spoločnosti Bisnode, pričom táto zmena je účinná najskôr 10. deň po oznámení Bisnode. Na účely doručovania písomností sa použijú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych noriem.

5. Spoločnosť Bisnode je oprávnená jednostranne meniť a rušiť VOP. Bisnode je povinná tieto zmeny oznámiť Užívateľovi písomne alebo e-mailom najmenej 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Užívateľ je oprávnený zmenu znenia VOP odmietnuť tak, že zároveň s odmietnutím do dátumu nadobudnutia účinnosti zmenených VOP Zmluvu písomne vypovie. Toto právo vypovedať Zmluvu má Užívateľ iba vtedy, ak Bisnode zmení VOP a taká zmena predstavuje podstatné zhoršenie podmienok, za ktorých budú poskytované Produkty Užívateľovi. Výpoveď Užívateľa má účinky dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP.

6. Zmluva a všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo Zmluvy, alebo s ňou súvisiace sa riadi slovenským právom a to hlavne Obchodným zákonníkom v platnom znení. Všetky spory medzi spoločnosťou Bisnode Slovensko, s.r.o. a Zákazníkom, vrátane sporov o platnosť̌, výklad alebo zrušenie nárokov súvisiacich so Zmluvou alebo s Obchodnými podmienkami Bisnode Slovensko, s.r.o., budú́ riešené pred Všeobecným Rozhodcovským sudom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský sud“) jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd, ak strany neurčia inak. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a závažné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti sudu v zmysle § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní́.

7. Tieto VOP sú platné v znení k 25.5.2018.