Novinky

Spoločnosť Dun & Bradstreet zavŕšila proces zlúčenia sa so spoločnosťou Bisnode, lídrom v oblasti analýzy dát v Európe

11 jan 2021

Short Hills, NJ, 11 januára 2021:

Spoločnosť Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (ďalej len „Dun & Bradstreet“ alebo „spoločnosť“) (NYSE:DNB), vedúci globálny poskytovateľ analýzy dát na účely rozhodovania, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Dun & Bradstreet Holdings BV, dnes oznámila, že ukončila proces zlúčenia spoločnosti Bisnode Business Information Group AB (ďalej len „Bisnode“), lídra v oblasti analýzy dát v Európe a dlhodobého člena celosvetovej siete Dun & Bradstreet Worldwide Network, v hodnote 7,2 miliardy SEK, čo je v prepočte približne 625 miliónov USD v hotovosti a v počte 6 237 089 novo emitovaných kmeňových akcií spoločnosti v súkromnom umiestnení. Bisnode Belgium NV, dcérska spoločnosť Bisnode v Belgicku, zostáva aj naďalej majetkom Ratos AB. 

„Rád by som v tíme Dun & Bradstreet privítal všetkých našich kolegov zo spoločnosti Bisnode. Toto zlúčenie je pre nás výbornou príležitosťou na posilnenie portfólia a na spojenie unikátnych aktív, ktoré nám umožnia lepšie naplniť potreby našich klientov a vyhliadky do budúcnosti,“ hovorí Anthony Jabbour, výkonný riaditeľ spoločnosti Dun & Bradstreet. „Bisnode pôsobí na viacerých strategických trhoch v Európe, čo nám v kombinácii s našimi ekonomickými dátami, analýzami a produktami zabezpečí rast na medzinárodnej úrovni. Takto budeme schopní adresnejšie uspokojovať potreby našich klientov, ktorí sa snažia rozširovať svoje podnikanie, zvýšiť efektivitu a znižovať riziká.“ 

Toto spojenie lídrov vo svojom odvetví dokáže podporiť podniky aj v tomto období, keď sa dáta, analytické poznatky a presun na digitálne podnikanie stali, v dôsledku narušeného makroekonomického prostredia, ešte zásadnejšími. Spojenie týchto spoločností, ktoré majú dohromady viac ako 250000 klientov, prinesie kľúčové riešenia, ktoré zákazníkom umožnia sledovať riziko protistrán, a zároveň ho tak minimalizovať, rozširovať úvery a zacieliť na potenciálne základne dôveryhodných a solventných zákazníkov.

„V spoločnosti Bisnode sme našli tím, s ktorým zdieľame misiu pomáhať spoločnostiam zvýšiť ich konkurencieschopnosť, rásť a prosperovať. Ako bývalých členov našej celosvetovej siete Worldwide Network sme ich v Dun & Bradstreet podporovali a sme pripravení urobiť na našej spoločnej ceste krok vpred,“ hovorí Neeraj Sahai, prezident Dun & Bradstreet International. „Tešíme sa, že sa môžeme presunúť aj do nových, atraktívnych a rozhodujúcich oblastí podnikania a rýchlo rozšíriť ponuku produktov v regióne, ktorá bude v súlade s našou stratégiou rastu. Pod vedením našej novovzniknutej Medzinárodnej strategickej a poradnej rady pripravíme pôdu pre aktuálnych aj potenciálnych klientov.“ 

Pri ukončení procesu zlúčenia spoločnosť Dun & Bradstreet založila Medzinárodnú strategickú a poradnú radu. Jej účelom bude podporovať vedenie Dun & Bradstreet International pri využívaní makroekonomických príležitostí. Medzinárodnej poradnej rade bude predsedať Neeraj Sahaj a bude do nej zapojený aj Jonas Winstrom, výkonný riaditeľ spoločnosti Ratos AB. Ďalší členovia poradnej rady budú oznámení dodatočne.

Spoločnosť poskytne Bisnode pokyny a plán synergií na rok 2021 v rámci telekonferencie o finančných výsledkoch za štvrtý kvartál.

 

O spoločnosti Dun & Bradstreet 

Dun & Bradstreet, vedúci globálny poskytovateľ analýzy dát na účely rozhodovania sa v oblasti podnikania, umožňuje spoločnostiam na celom svete posilniť ich obchodnú výkonnosť. Dátový cloud spoločnosti Dun & Bradstreet podporuje riešenia a prináša poznatky, ktoré zákazníkom umožňujú urýchliť tvorbu výnosov, znížiť náklady, minimalizovať riziká a pretvoriť svoje podnikanie od základov. Už od roku 1841 Dun & Bradstreet pomáha spoločnostiam rôznych rozmerov riadiť riziká a objavovať príležitosti. 

 

Vyhlásenia do budúcnosti

Súčasťou tejto tlačovej správy sú vyhlásenia do budúcnosti, medzi ktoré spadá niekoľko rizík a neistôt. Vyhlásenia do budúcnosti sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami a zahŕňajú očakávania, nádeje, zámery a stratégie týkajúce sa budúcnosti. Vyhlásenia do budúcnosti sú založené na presvedčeniach a predpokladoch vedenia spoločnosti Dun & Bradstreet, ako aj na informáciách, ktoré sú spoločnosti aktuálne dostupné. Keďže sú tieto vyhlásenia založené na očakávaných budúcich finančných a prevádzkových výsledkoch a nie sú to faktické vyhlásenia, skutočné výsledky sa môžu od predpokladov značne líšiť. Spoločnosť Dun & Bradstreet sa nezaväzuje aktualizovať žiadne vyhlásenia do budúcnosti v dôsledku získania nových informácií, budúcich udalostí či iných okolností. Medzi riziká a neistoty, ktoré sa vzťahujú na tieto vyhlásenia do budúcnosti, okrem iného patria: (i) prepuknutie ochorenia, globálna alebo lokálna pandémia alebo epidémia, prípadne obavy z takéhoto prepuknutia ochorenia (ako napríklad globálna pandémia COVID-19) vrátane globálnej ekonomickej neistoty a opatrení, ktoré sú reakciou na takúto situáciu; (ii) krátkodobé a dlhodobé vplyvy globálnej pandémie ochorenia COVID-19, vrátane tempa obnovy a prípadného budúceho opätovného výskytu; (iii) naša schopnosť zavádzať a uskutočňovať strategické plány na zmenu podnikania; (iv) naša schopnosť nachádzať a predávať riešenia včas alebo udržiavať vzťahy s klientmi; (v) konkurencia našich riešení; (vi) poškodenie našej značky alebo nášho dobrého mena; (vii) nepriaznivé globálne ekonomické podmienky; (viii) riziká spojené s prevádzkou a rozšírením do zahraničia; (ix) neschopnosť predísť útokom na kybernetickú bezpečnosť alebo dojem, že uchovávanie dôverných informácií nie je zabezpečené; (x) zlyhanie celistvosti našich údajov alebo systémov; (xi) systémové zlyhania a/alebo narušenia na strane personálu, ktoré môžu spôsobiť oneskorené dodanie našich riešení klientom; (xii) strata prístupu k zdrojom údajov; (xiii) neschopnosť plnenia očakávaných povinností zo strany dodávateľov softvéru alebo poskytovateľov siete a cloudu alebo ukončenie nášho zmluvného vzťahu; (xiv) strata alebo úbytok jedného, či viacerých kľúčových klientov, obchodných partnerov alebo štátnych zákaziek; (xv) závislosť rastu nášho podnikania od strategickej spolupráce, spoločného podnikania alebo zlúčenia; (xvi) naša schopnosť primerane a nákladovo účinne ochrániť naše duševné vlastníctvo; (xvii) nároky za porušenie práva duševného vlastníctva; (xviii) prerušenia, omeškania alebo výpadky predplatného alebo platforiem na spracovanie platieb; (xix) riziká súvisiace so zlúčením alebo integráciou podnikov vrátane spoločnosti Bisnode a odčlenením existujúcich podnikov; (xx) naša schopnosť zachovať členov hlavného tímu vedenia a prilákať a zachovať si kvalifikovaných zamestnancov; (xxi) súlad so zákonmi a právnymi predpismi štátu; (xxii) riziká súvisiace s našou štruktúrou a statusom „kontrolovanej spoločnosti“ a (xxiii) všetky ďalšie faktory opísané v odsekoch „Rizikové faktory“, „Diskusia vedenia a Analýza finančných podmienok a výsledkov prevádzky“, „Upozornenie súvisiace s vyhláseniami do budúcnosti“ či v iných odsekoch nášho finálneho prospektu z 30. júna 2020 a predložené Komisii pre cenné papiere a burzy 2. júla 2020 v štvrťročnej správe spoločnosti v rámci formulára 10-Q pre štvrťroky ukončené 30. júna 2020 a 30. septembra 2020, a v dokumentoch neskôr podaných spoločnosťou Komisii pre cenné papiere a burzy. 

 

Pre viac informácií kontaktujte: 

Kontakt pre investorov: 
Debra McCann 
973-921-6008 
IR@dnb.com 

Kontakty pre médiá: 
Louise Cavanagh
+44 (20) 71495051 
cavanaghl@dnb.com 

Lisette Kwong 
+1 (973) 382-6335
kwongl@dnb.com