Novinky Tlačová správa

Rakúsko má najlepší rating za posledných päť rokov

08 apr 2018

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedúci globálny poskytovateľ ekonomických informácií,
a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, zvýšil rating Rakúsku v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície. Ide o najlepší rating Rakúska od januára 2013.
D&B  pripravuje pre 132 krajín sveta politické, ekonomické a obchodné analýzy, ktorými upozorňuje na riziká plynúce z obchodného styku s danými štátmi.

 

Dun & Bradstreet v marci zvýšila rating Rakúsku v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície o jeden kvartil z DB2c na DB2b. „Najnovšie údaje Eurostatu ukazujú silný rast rakúskeho HDP. Reálny rast HDP v roku 2017 dosiahol 2,9 %, čo je najvyšší rast za posledných desať rokov. Zároveň ide o takmer dvojnásobné zvýšenie oproti roku 2016 (1,5 %). Rakúsko si zlepšilo aj podmienky na trhu práce a miera nezamestnanosti klesla z 6,1 % v januári 2016 na 5,5 % v januári 2018, čo je výrazne pod priemerom eurozóny, kde nezamestnanosť dosahuje 8,6 %,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová s tým, že komerčné prostredie podporuje podnikanie.  

Na rovnakej úrovni ako Rakúsko spoločnosť D&B hodnotí Kanadu, Dánsko, Hong Kong, Nový Zéland, Holandsko a Švajčiarsko. Najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe má aktuálne náš najvýznamnejší obchodný partner Nemecko, ktorého rating D&B stanovila na stupni najnižšieho rizika investície (DB1c). Nasledujú dve škandinávske krajiny Nórsko a Švédsko (DB1d). Slovensko a Česká republika (rovnako DB2d) sú hodnotené na stupni nízkeho rizika návratnosti investície, Poľsko (DB3b) je zaradené v nižšej kategórii mierneho rizika návratnosti investície.

 

Prehľad ratingových stupňov D&B  je prílohou tejto tlačovej správy.

 

 

 

 

 

Indikátor rizikovosti krajín D & B poskytuje medzinárodné porovnávacie hodnotenie rizík pre obchodovanie v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z hľadiska návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, takisto aj iné takéto faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Obchodné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie obchodných transakcií

Makroekonomické riziko

miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky takéto makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zabezpečiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

existujúce účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové ​​rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce i zahraničné investičné záväzky

 

 

D & B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením, kedy „a“ predstavuje o trochu nižšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má rating D & B  až 25 stupňov hodnotení.

           

DB1 – najnižšia návratnosť investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierna návratnosť investícií

DB4 – stredná návratnosť investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?