Novinky Tlačová správa

Podnikanie ako fyzická osoba rozbehlo vlani vyše 51 tisíc Slovákov. Najviac FO sa prihlásilo v Prešovskom kraji

26 feb 2019

V roku 2018 pribudlo na Slovensku presne 51 586 podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Najväčší záujem (46 701) pritom Slováci mali o podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Druhou najčastejšie využívanou právnou formou bolo slobodné povolanie – teda podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona, ktoré si vybralo 3 654 podnikateľov. Najviac fyzických osôb sa prihlásilo v Prešovskom (9 112 fyzických osôb) a Žilinskom kraji (7 529 fyzických osôb). Naopak, najmenej  podnikateľov - fyzických osôb sa zaregistrovalo v Trnavskom kraji (4 847). Detailné dáta priniesla poradenská spoločnosť Bisnode, jednotka v poskytovaní analýz ekonomických informácií.

Z detailných údajov poradenskej spoločnosti Bisnode tiež vyplýva, že podnikanie ako fyzická osoba si vlani zvolilo až 36 619 mužov a len 14 923 žien. Podiel žien tak predstavuje 29 percent. „Najviac slovenských podnikateliek vidíme v Bratislavskom kraji, kde si podnikanie ako fyzická osoba rozbehlo 2 471 žien. Zaujímavé je zistenie, že v Prešovskom kraji, v ktorom sme zaregistrovali celkovo najvyšší počet vzniknutých firiem – fyzických osôb (9 112), sú ženy zastúpené najnižším podielom. Ten je na úrovni 20 percent, pričom podnikanie ako fyzická osoba v tomto kraji rozbehlo 1 840 žien,“ hodnotí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.   

Slováci sa zaujímali najmä o podnikanie v oblastiach „prípravy stavenísk“ (5 947 nových podnikateľov), „ostatných kompletačných a dokončovacích prác“ (4 552) a „výroby ostatných kovových výrobkov“ (3 550). Najsilnejšími mesiacmi pri zakladaní podnikania ako fyzická osoba boli v minulom roku január (5 659), máj (5 050) a september (5 372). Naopak, najslabším mesiacom bol december 2018, počas ktorého sa zaregistrovalo len 1 123 nových podnikateľov – fyzických osôb.

Rozdelenie FO podľa právnej formy

Právna forma

Počet

Nešpecifikovaná právna forma

5

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom registri

46 701

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapís. v OR - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

239

Podnikateľ - fyzická osoba - nezapís. v OR - podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník

21

Podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri

5

Podnikateľ - fyzická osoba - zapís. v OR - podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

6

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

475

Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

3 654

Spoločnosť s ručením obmedzeným

1

Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR

13

Nezaradení

466

Celkom

51 586

Zdroj: Bisnode

 

 

Rozdelenie FO podľa krajov a pohlavia

Kraj

Počet

Muži

Ženy

Nezaradení

Podiel žien

Banskobystrický kraj

5 706

3 955

1 747

4

31%

Bratislavský kraj

6 130

3 646

2 471

13

40%

Košický kraj

5 704

4 182

1 516

6

27%

Nitriansky kraj

7 208

5 022

2 175

11

30%

Prešovský kraj

9 112

7 270

1 840

2

20%

Trenčiansky kraj

4 880

3 349

1 530

1

31%

Trnavský kraj

4 847

3 268

1 574

5

32%

Žilinský kraj

7 529

5 614

1 913

2

25%

Nezaradení

470

313

157

0

33%

CELKOM

51 586

36 619

14 923

44

29%

Zdroj: Bisnode

 

 

Počet nových FO podľa mesiacov

Mesiac

Počet

Január

5 659

Február

4 124

Marec

3 607

Apríl

4 010

Máj

5 010

Jún

4 428

Júl

4 964

August

4 481

September

5 372

Október

4 994

November

3 814

December

1 123

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?