Novinky Tlačová správa

Francúzsko má najlepší rating od roku 2013

12 feb 2018

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedúci globálny poskytovateľ ekonomických informácií a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, zvýšil rating Francúzsku v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície. Jedná sa o najlepší rating Francúzska od roku 2013. Svojimi politickými, ekonomickými a obchodnými analýzami, ktoré D&B spracováva pre 132 krajín sveta, upozorňuje na riziká plynúce z obchodného styku.

 

Dun & Bradstreet vo februári zvýšil rating Francúzska v kategórii nízkeho rizika návratnosti investície o jeden kvartil z DB2c na DB2b. „Francúzsko je náš významný obchodný partner, preto je vyššie hodnotenie priaznivou správou pre našich exportérov,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

V tomto roku analytici D&B očakávajú rast HDP Francúzska o 2,1 %, a v roku 2019 o 2,2 %. Podľa spoločnosti Altares v 3Q 2017 skrachovalo necelých 11 000 francúzskych firiem, čo je najmenej za posledných desať rokov. Platobná morálka vo Francúzsku sa zlepšuje, no napriek tomu je horšia ako v Nemecku alebo Holandsku, no na druhej strane lepšia ako vo Veľkej Británii, v Taliansku, Španielsku či Portugalsku. Najhoršiu platobnú morálku vykazujú firmy, ktoré podnikajú v rekreačných alebo osobných službách a vo vlakovej preprave. Analytici D&B neočakávajú významnejší vplyv Brexitu na vývoj francúzskej ekonomiky.

 

D&B na rovnakej úrovni ako Francúzsko hodnotí Kanadu, Dánsko, Hong Kong, Nový Zéland a Švajčiarsko. Najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe má aktuálne náš najvýznamnejší obchodný partner Nemecko, ktorého rating D&B stanovil na stupni najnižšieho rizika investície (DB1c). Nasledujú škandinávske krajiny Nórsko a Švédsko (DB1d). Česká republika a Slovensko (rovnako DB2d) sú hodnotené na stupni nízkeho rizika návratnosti investície, Poľsko (DB3b) je zaradené v nižšej kategórii mierneho rizika návratnosti investície.

Prehľad ratingových stupňov D&B je prílohou tejto tlačovej správy.

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

INDIKÁTOR RIZIKOVOSTI KRAJÍN PODĽA DUN & BRADSTREET

Indikátor rizikovosti krajín D & B poskytuje medzinárodné porovnávacie hodnotenie rizík pre obchodovanie v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z hľadiska návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, takisto aj iné takéto faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Obchodné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie obchodných transakcií

Makroekonomické riziko

miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky takéto makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zabezpečiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

existujúce účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové ​​rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce i zahraničné investičné záväzky

 

 

D & B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením, kedy „a“ predstavuje o trochu nižšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má rating D & B  až 25 stupňov hodnotení.

           

DB1 – najnižšia návratnosť investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierna návratnosť investícií

DB4 – stredná návratnosť investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

Chcete aby sme vás kontaktovali?