Novinky Tlačová správa

DPH na Slovensku platí len štvrtina podnikateľov

18 feb 2019

Na Slovensku podniká dovedna 824 793 subjektov, k platbe dane z pridanej hodnoty je však registrovaná len necelá štvrtina. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní dát ekonomických informácií, ktorá zostavila detailnú sociodemografiu platcov DPH. Podľa nej najnižší podiel registrovaných platcov dane (20,81 %) má Prešovský kraj, naopak najvyšší podiel registrovaných subjektov k platbe DPH (31,44 %) je v Bratislavskom kraji.

Len 21 122 firiem z celkového počtu 101 522, pôsobiacich v Prešovskom kraji, sú registrovaní platcovia dane z pridanej hodnoty. Predstavuje to približne pätinu zo všetkých spoločností, ktoré podnikajú v tomto kraji a zároveň aj najnižší podiel registrovaných platcov DPH (20,81 %) v porovnaní so zvyškom Slovenska. Približne tri percentuálne body v podiele registrovaných platcov DPH tak delia Prešovský kraj od Žilinského (23,23 %) a Banskobystrického kraja (23,25 %), medzi štyrmi až šiestimi percentuálnymi bodmi od Trenčianskeho (24,50 %), Košického (25,22 %), Trnavského (26,17 %) a Nitrianskeho kraja (26,4 %) a až jedenásť percentuálneho bodu od Bratislavského kraja, kde je podiel platcov DPH najvyšší (31,44 %)   

Zákonnú povinnosť odvádzať DPH má pritom každý podnikateľ, ktorý za 12 predchádzajúcich a po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol obrat 49 790 eur. „Z našej analýzy je zrejmé, že na Slovensku je registrovaným platcom DPH takmer každý štvrtý podnikateľský subjekt. Spomedzi celkového počtu registrovaných platcov dane (211 459) sú najvyšším podielom (59,4 %) zastúpené akciové spoločnosti, z ktorých odvádza daň z pridanej hodnoty dovedna 4 463 z celkového počtu 7 513 podnikov. Druhý najvyšší podiel registrovaných platcov DPH (51,73 %) dosiahli spoločnosti s ručením obmedzeným, kde je k odvodu DPH zaviazaných 138 751 firiem z celkového počtu 268 238. Podiel platcov DPH v prípade živnostníkov predstavuje 14 %. K odvádzaniu dane z pridanej hodnoty je registrovaných 57 955 platcov z celkového počtu 411 459 živnostníkov,“ opisuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.  

Rozdelenie subjektov registrovaných k platbe DPH podľa krajov

Kraj

Subjekty registrované k platbe DPH

Všetky subjekty

Pomer

Banskobystrický kraj

19 552

84 084

23,25%

Bratislavský kraj

59 391

188 917

31,44%

Košický kraj

21 909

86 869

25,22%

Nitriansky kraj

25 741

97 494

26,40%

Prešovský kraj

21 122

101 522

20,81%

Trenčiansky kraj

18 162

74 124

24,50%

Trnavský kraj

20 934

79 989

26,17%

Žilinský kraj

24 465

105 327

23,23%

Nezaradené

183

6 284

 

Celkom

211 459

824 793

25,64%

Zdroj: Bisnode

Rozdelenie subjektov registrovaných k platbe DPH podľa právnej formy

Právna forma

Počet platcov DPH

Všetky subjekty

Pomer

Spoločnosť s ručením obmedzeným

138 751

268 238

51,73%

Živnostník

57 955

411 459

14,09%

Akciová spoločnosť

4 463

7 513

59,40%

Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v OR, podnikajúci súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 

2 355

5247

44,88%

Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

1 983

35 842

5,53%

Ostatné

5 952

96 494

6,17%

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?