Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet zvýšil rating Poľsku a Grécku

24 máj 2018

 Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedúci globálny poskytovateľ ekonomických informácií, a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, v máji zvýšil rating dvom európskym štátom, Poľsku a Grécku. Svojimi aj politickými, ekonomickými a obchodnými analýzami, ktoré D&B spracováva pre 132 krajín sveta, upozorňuje na riziká vyplývajúce z obchodného styku.

Dun & Bradstreet v máji zvýšil rating Poľsku v kategórii mierneho rizika návratnosti investície o jeden kvartil z DB3c na DB3b. Dôvodom zvýšenia ratingu je pokračujúci silný rast poľskej ekonomiky a náznaky zlepšujúcich sa vzťahov s EÚ. Reálne HDP v 4. kvartáli 2017 medziročne vzrástlo o 5,1 %. Rast podporila spotreba domácností, nízka nezamestnanosť, rovnako ako priaznivý ekonomický vývoj v Európe. Pre tento rok D&B očakáva rast HDP vo výške 4,1 % a v roku 2019 o 3,7 %. V analýze Dun & Bradstreet pozitívne hodnotia zapojenie poľských firiem do nemeckého dodávateľsko-odberateľského reťazca, hlavne v oblasti automotive.

V prípade Grécka došlo k upgradu z kategórie vysokého rizika návratnosti investície DB5a do kategórie stredného rizika návratnosti investície DB4d.  Pre tento rok D&B očakáva rast HDP vo výške 1,6 %, v roku 2019 o 1,8 % a v rokoch 2020–2021 rovnako o 2 %. V stredne dlhom horizonte Dun & Bradstreet očakáva pokračujúci rast cestovného ruchu. Krátkodobo kleslo riziko odchodu Grécka z eurozóny. Dun & Bradstreet upozorňuje na nepriaznivú situáciu na trhu práce, kde nezamestnanosť presahuje 20 % a mzdy stagnujú. Naviac starnúca populácia v dlhodobom horizonte bude nepriaznivo ovplyvňovať sociálny systém a verejné financie.

 

Prehľad ratingových stupňov D&B je prílohou tejto tlačovej správy.

 

 

 

Indikátor rizikovosti krajín D & B poskytuje medzinárodné porovnávacie hodnotenie rizík pre obchodovanie v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z hľadiska návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, takisto aj iné takéto faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Obchodné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie obchodných transakcií

Makroekonomické riziko

miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky takéto makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zabezpečiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

existujúce účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové ​​rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce i zahraničné investičné záväzky

 

 

D & B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením, kedy „a“ predstavuje o trochu nižšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má rating D & B  až 25 stupňov hodnotení.

           

DB1 – najnižšia návratnosť investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierna návratnosť investícií

DB4 – stredná návratnosť investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

Chcete aby sme vás kontaktovali?